Samenvatting Rechtspraak

Rechters gaan, als het aan WilNu ligt, nieuwe wetten toetsen aan de grondwet, waarbij art. 120 dient te worden afgeschaft. Wij staan voor de invoering van een Constitutioneel Hof, waar burgers die zich niet gehoord voelen, alsnog hun recht kunnen halen. De overheid zou zaken eerder moeten kunnen schikken met burgers en zal (vorm)fouten moeten gaan erkennen en herstellen. Gerechtelijke fouten mogen nimmer een reden tot seponeren zijn. 

Er zal toezicht moeten komen op De Orde Van Advocaten. Teveel voorbeelden komen voorbij, waar corruptie een substantiële rol speelt binnen deze beroepsgroep.

Waarheidsvinding is het uitgangspunt binnen de rechtspraak en wel in de breedste zin van het woord. Dossiervorming mag nooit een reden op zich zijn.
In alles moet de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden gevolgd. Onze overheid ondertekent dikwijls internationale verdragen, waar men zich dan weer niet altijd aan houdt. Art 25 is hier leidend in.

Belangenverstrengeling en corruptie zal uiteraard teruggedrongen moeten worden.
Overwogen moet worden een volkstribunaal in te voeren met juryrechtspraak.

No-cure-no-pay mogelijkheden zullen verruimd moeten worden. Daardoor zal de kwaliteit van de rechtspraak significant verbeteren.
Verdachten hebben te allen tijde recht op gratis verdediging. De kosten van elke rechtszaak worden verhaald op diegene die door de rechter wordt veroordeeld, of in het ongelijk wordt gesteld. De kans op eerder schikken zal toenemen.

Door meer schikkingen en de verwezenlijking van ons jeugdzorgplan zal de werkdruk in het kader van de rechtshandhaving verder worden teruggedrongen.

Copyright © 2020 WilNu