Programma

Onze standpunten en visie hebben wij verwoord in uitgebreide beleidsplannen. Je treft per onderwerp vooraf enkele kernpunten en daarop een korte samenvatting aan, zodat je je snel kunt inlezen.
Ons programma is op essentiële onderdelen uitgekristalliseerd. De richting waar wij vinden dat onze democratie heen moet gaan, is revolutionair.
Alle partijpolitieke standpunten zijn in verschillende beleidsplannen uitgewerkt en omschreven. Ze kunnen binnen een vernieuwd staatsbestel beter en zonder kiezers bedriegende concessies worden gerealiseerd.

Democratie

Door de manier waarop een kabinet nu wordt samengesteld, leven wij in een compromis-maatschappij, waarbij een effectieve oppositie amper mogelijk is. Door partij- en fractiediscipline zijn politici van regeringspartijen slechts slaafse, meegaande Kamerleden. Wij willen een Pluchen Revolutie bewerkstelligen, waarna de regering gevormd wordt door partij onafhankelijke, vakinhoudelijke toppers.
Alle volksvertegenwoordigers stellen samen de bewindslieden aan, roepen namens een eigen specifieke achterban de regering ter verantwoording en kunnen wet- en beleidswijzigingen voorstellen. Deze visie is ontwikkeld en uitgebreid beschreven in het Alternatief Staatsbestel, waar wij onverkort uitvoering aan wensen te geven onder de naam de Pluchen Revolutie. In ons beleidsplan tref je uitgebreide informatie over dit bestel en onze visie daarop.

Samenleving  

De armoede-agenda van de EU zorgt voor steeds grotere problemen binnen onze samenleving. Wij zien een verharding onder de bevolking. Steeds meer mensen komen iedere maand geld tekort en een snel groeiende groep mensen geeft aan geen enkel vertrouwen meer te hebben in de overheid. De media benadrukt dagelijks de verschillen met als doel de bevolking te verdelen. Het is noodzakelijk te kijken wat ons verbindt. En hoe gaan wij de groeiende eenzaamheid oplossen? Hoe kunnen wij weer respect voor elkaar opbrengen en elkaar een handje helpen indien dat nodig is? Ons beleidsplan samenleving schetst een beeld hoe het anders kan: het delen van algemene middelen en het bevorderen van onderling persoonlijk contact. Ook willen wij de verhuftering een halt toeroepen door het goede voorbeeld te geven. Steeds vaker worden mensen als onmondigen behandeld door overheidsinstellingen. Dat gaan wij terugdraaien. Iedereen verdient het om met respect behandeld te worden.

Wij gaan het mogelijk maken om mensen die tijdelijk geen werk hebben, naast ouderen en kinderen, gratis van het openbaar vervoer gebruik te laten maken.
Leegstaande overheidsgebouwen kunnen een gemeenschap bestemming krijgen om zo een plek in de buurt te hebben waar mensen samen kunnen komen. De horeca krijgt een btw-vrijstelling met als doel dat uitgaan betaalbaarder en laagdrempeliger wordt.
Om meer mensen aan werk te helpen, gaan wij een 4-daagse werkweek introduceren. Daardoor zal iedereen meer tijd voor zichzelf krijgen. Tevens is er dan meer tijd om er voor een ander te zijn. De onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd. Verenigingen zouden hiervoor een groter budget moeten krijgen.

Zorg

De marktwerking moet van de baan. Een landelijk ziekenfonds nieuwe stijl moet patiënten meer zekerheid op een goed basispakket geven.
Er moet veel meer ingezet worden op preventieve zorg. Daar waar mogelijk, willen we alternatieve zorg laten integreren binnen de reguliere zorg.
De werkdruk, in brede zin, zal moeten worden teruggebracht. Huisartsen krijgen extra budget om per patiënt meer tijd beschikbaar te hebben. Voor mensen die zorg-gerelateerde studies willen starten, moeten die opleidingen gratis worden aangeboden.
De thuiszorgmedewerkers zullen er structureel op vooruit moeten gaan. De decentralisatie wordt mede in dat kader teruggedraaid.

Jeugdzorg

Kinderen dienen na een scheiding, wettelijk geregeld, contact te houden met hun ouders. Het uit huis plaatsen van kinderen zal tot het uiterste beperkt moeten blijven. Thans lijkt het vaak de enige oplossing terwijl het hooguit een allerlaatste redmiddel zou moeten zijn.

Sociaal

De participatiewet gaat van tafel en de sociale werkvoorzieningen komen weer terug in het beleidsplan van WilNu. Het is onmenselijk hoe er de laatste jaren is omgesprongen met de zwakkeren in de samenleving. De sociale werkvoorziening zal daarbij een nog belangrijkere rol krijgen dan tot nu toe. Oneigenlijke concurrentie met relevante branches zal daarbij voorkomen moeten worden.
Elke werkloze wordt een werkzoekende en krijgt ondersteuning om weer in zijn kracht te komen. Het UWV mag geen medische keuringen meer doen, dit wordt volledig overgenomen door de zorgsector. Het UWV dient te handelen naar het advies van de zorgverlener. Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit ons beleidsplan sociaal.

Wonen

Sociale huurwoningen en woningen voor ouderen zijn onbetaalbaar geworden. Dit betekent dat de zwaksten in de samenleving relatief het meeste belast worden, aangezien de rente voor koopwoningen extreem laag is geworden. Wij willen tijdelijke oplossingen in de vorm van tiny houses en leegstaande gebouwen die omgebouwd dienen te worden tot eenvoudige wooneenheden. De kostendelersnorm laten wij vallen, waardoor samenwonen niet extra belast wordt.

Duurzaam

Dat wat de mensheid de aarde aan schade toebrengt, gaan wij zwaarder belasten. Tevens gaan de loonheffingen omlaag. Arbeid wordt goedkoper en grondstoffen duurder. Dit is noodzakelijk om milieudoelstellingen te halen. Het zorgt er ook voor dat bedrijven keuzes moeten gaan maken die beter zijn voor mens en milieu.

De Rechtspraak

Rechters gaan, als het aan WilNu ligt, nieuwe wetten toetsen aan de grondwet, waardoor art. 120 dient te worden afgeschaft. Wij staan voor de invoering van een Constitutioneel Hof, waar mensen die zich niet gehoord voelen, alsnog verhaal kunnen halen. De overheid zou zaken eerder moeten kunnen schikken met mensen en zal (vorm)fouten moeten gaan erkennen.
Tevens zal o.a. door verwezenlijking van ons jeugdzorg plan de werkdruk in het kader van de rechtshandhaving verder worden teruggedrongen.

Onderwijs

Zittenblijven kan voor sociaal emotionele trauma’s zorgen, is vaak erg demotiverend  en geeft een totaal leer verlies van een volledig jaar. Het is daardoor onnodig duur en dient om die redenen te worden afgeschaft. Cognitieve vakken kunnen in blokken worden aangeboden, waardoor leerlingen per vak in eigen tempo en op eigen niveau via een doorgaande lijn onderwijs kunnen volgen. Kleinere klassen en minder werkdruk zijn noodzakelijke opties.

De lerarenopleidingen moeten opgewaardeerd worden richting universitair niveau. De salariëring zal daarna meer marktconform moeten worden, waardoor ook mannen terugkeren in het onderwijs. Een goede toekomst heeft een correlatie met goed onderwijs. 

Stoppen met bovenschoolse besturen die een forse hap uit het onderwijsbudget opslokken en weinig toegevoegde waarde hebben. Samenwerkingsverbanden zijn een goed alternatief.

Internationale verhoudingen

Nederland moet weer meer autonomie krijgen. Circa ¾ van alle wetgeving komt vanuit Brussel, waarbij onze grondwet structureel is ondergraven. De VS en de NAVO zijn hier te knellend aanwezig. We staan voor één Europa, zoals ooit in de EEG-tijd, waarbij we o.a. meer internationaal zeggenschap hebben zelf handelsverdragen kunnen sluiten.
Nederland blijft gastvrij voor politieke- en gewelds-vluchtelingen. Contracten verzekeren dat zij terugkeren nadat het land van herkomst weer veilig is.

Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

Copyright © 2020 WilNu