Op Weg Naar Een Rechtvaardige Samenleving

Het evenwicht in onze samenleving is volkomen zoek geraakt. Met onverantwoorde decentralisaties, een rechtspraak waar waarheidsvinding amper voorkomt, een toenemende bureaucratie: “Samengevat een overheid die niet dienend maar steeds meer afstotend wordt”

Om bepaalde verandering tot stand te brengen zullen een aantal zaken op de agenda moeten komen:

1. Om onze samenleving sociaal te krijgen zal er een staatsbank moeten ontstaan, waarvan de Staat 100% aandeelhouder is in dienst van de samenleving. Vanuit die gedachte dient de hypotheekrente op 1 % of zelfs iets minder; structureel. Op termijn zal de hypotheek aftrek moeten worden afgeschaft. De staatsbank is de sleutel waar veel kapitaal vrijkomt op dat de sociale misstanden in de samenleving kunnen worden weggewerkt. Bijvoorbeeld de huizen die onder water staan waardoor een zeer grote groep onnodig benadeeld wordt. De voordelen van een Staatsbank zijn legio, als voorbeeld kunnen wij noemen de Bank van Noth Dakota als Staats Bank en zie wat het nut van deze bank is voor deze staat. Een Staatsbank die zijn waarde bewijst en blijft bewijzen in de VS! Met een Staatsbank vallen overheidsprojecten ca. 40% lager in kosten uit . Een voorbeeld is ook dat Canada met een Staatsbank geen Staatsschuld had. Belangrijk is wel dat de overheid de eigen bank benadert als staatsbank en niet er mee omgaat zoals men met ABN AMRO heeft gedaan door deze haar gang te laten gaan als ware een normale bank. Wanneer zij dit doet zullen andere banken volgen in regelgeving, anders verliezen zij klanten.

2. Één van de grootste problemen is de benadering van de hypotheekmarkt. Waar ligt de verantwoordelijkheid als mensen een hypotheek afsluiten. Hier in Nederland is de hypotheeknemer volledig verantwoordelijk en blijven de banken buiten schot .

Kijken we bijvoorbeeld naar Amerika , daar ligt de verantwoording bij de hypotheek verstrekkende banken .

Oorzaak en gevolg van beide situaties:

situatie 1 Nederland
situatie 2 Amerika

Oorzaak

1 de burger is in staat meer te lenen dan de werkelijke waarde van een huis de banken kunnen dit geven door verschillende constructies waar uiteraard de bank met de winst strijkt dit gaat goed zolang dit betaald wordt in Amerika is dit ook zo.

2 in Amerika waar bij de verantwoording bij de banken ligt betreffende het verstrekken van hypotheken zullen de mensen geen hoger bedrag kunnen lenen dan de waarde van het huis immers bij het niet betalen gaat de bank het schip in.

Bij 1 de hypotheek rente ligt hier dan ook veel hoger
Bij 2 is de hypotheek rente lager

Gevolg

Bij1 als de waarde van het huis daalt noemt men dat het huis onder water staat de eigenaar blijft evt met een restschuld over met alle gevolgen van dien.
Bij 2 als de waarde van het huis daalt staat dat ook onderwater echter nu blijft de bank achter met de restschuld, de burger kan normaal doorleven zonder restschuld.

Zowel 1 en 2 vinden huisuitzettingen plaats alleen bij 1 dan zit een burger klem met schuld en wordt dakloos en moet zijn leven weer opbouwen met dien verstanden dat het opbouwen langer duurt want je moet de restschuld aflossen weliswaar gebeurt dit dan met schuld sanering maar het eerder deelnemen aan de maatschappij is vertraagd met minimaal 3 jr tot uitloop 5 jr als WSNP

Bij 2 kan iemand direct beginnen met de opbouw en het wederom deelnemen aan de maatschappij.

Alle 2 de situaties heeft voordelen en nadelen ,
De huidige situatie moet veranderen om de burger beter te beschermen, banken verbieden meer hypotheek te verstrekken dan de waarde van het huis, de hypotheek rente aftrek op termijn afschaffen scheelt de staat veel geld , gevolg geen aflossings- vrije hypotheek meer geen onderwater hypotheken . Hypotheken worden normaal afgelost.

Nog maar 3 vormen van hypotheken toestaan
1:annuïteiten
2 Lineair
3 spaar.

3. De Woningcoöperaties zullen weer staats eigendom moeten worden, de verkoop van huurhuizen zal moeten stoppen. Er zullen voldoende betaalbare sociale woningen moeten komen, mede zal het doel moeten worden dat dakloos worden niet meer bestaat. Dit kan opgelost worden d.m.v. de zogenaamde wisselwoningen, waar mensen maximaal een jaar in kunnen wonen, in de tussentijd worden de
problemen opgelost. Het mag niet uitmaken of mensen in problemen komen vanuit een koop- of huurwoning. Gemeentes zullen in beide situaties borg moeten staan. Zo was de situatie veelal ca 20 jaar geleden.

4.Het creëren van een noodfonds in alle gemeenten om acute problemen te kunnen oplossen. Dit noodfonds zou dan burgers in noodsituaties direct kunnen helpen met de meest urgente financiële ondersteuning. Wij denken daarbij aan “ontruiming”, “afsluiting nutsvoorzieningen” en andere noodzakelijke voorzieningen die deel uit maken van de noodzaak binnen een gezin.

WilNu denkt daarbij aan convenanten met instellingen zoals kerken, sociale ondersteuningsstichtingen, de woningbouw corporaties, de nutsbedrijven en andere betrokken partijen zoals de zorgverzekeraars en de eigen schuldhulpverlening. Door de steeds toenemende bureaucratie blijkt bijzondere bijstand in deze niet goed te werken. Het gaat om echt acute nood, dan is iedere dag er één.

5.Het termijn voor het aanvragen van een uitkering zal verkort moeten worden tot het niveau zoals in het verleden. Dit geldt ook bij het aangaan van tijdelijke banen. Door de digitalisering zou de verwerkingstijd korter moeten worden, het tegenovergestelde is het geval. Voor WilNu zou een voorschot op basis van broodnood binnen een week gerealiseerd moeten kunnen worden. En binnen vier weken moet de totale aanvraag kunnen worden afgehandeld. Bij fraude moet niet de gemeente een rol spelen, maar justitie. Nu doen sociale rechercheurs van de gemeente onderzoek veelal op basis van aannames. Bij vermeende fraude zal de gemeente aangifte moeten doen bij de politie, waarna de juridische procedure zal starten. Zolang niet vast staat of er sprake is van fraude zal de uitkering worden toegekend. De gedaagde kan zelf inschatten of hij zo nodig zal moeten terug betalen plus bv een boete. Daar moet de gemeente buiten blijven, nu worden mensen vaak zonder bewijs valselijk beschuldigd. Het moet bij de rechter liggen of en welke sancties moeten worden opgelegd.

6.Na het verkrijgen van een bijstand, bbz of daklozen uitkering zal bij verhuizing deze niet opnieuw te worden aangevraagd. Gemeenten dienen dit onderling te regelen. Het kan niet zo zijn dat mensen weken zonder uitkering moeten overbruggen, waardoor onnodige schulden ontstaan.

7.Binnen de VNG zal geïnventariseerd moeten worden wat de knelpunten zijn binnen de diverse decentralisaties. Op onverantwoorde wijze is er vanuit het rijk gedecentraliseerd. Veelal komen gemeenten geld tekort, waar de burger de dupe van is. Zaken binnen zorg en sociaal domein zullen zo veel mogelijk gelabeld moeten worden. Teveel gemeenten nemen de ruimte om andere doelen er mee te bekostigen. Teveel verdwijnt er in allerlei potjes wat onze adviseur Leo Verhoef heeft blootgelegd: www.leoverhoef.nl Gemeenten maken veelal eigen regels, dit zal eenduidig moeten worden, wat aangestuurd zal moeten worden door het rijk, wat nu van alles weg loopt. Voor WilNu onaanvaardbaar!!

8.In de schuldhulpverlening zo ook bewind voering zal er het nodige moeten verbeteren. Financiën Beheer en Maatschappelijkwerk in een. Nog steeds zijn er malafide bureaus actief en wordt er niet ingegrepen. Het toezicht zal duidelijk verbeterd moeten worden.
Naar de mening van WilNu moet er een beroepscode ingevoerd worden en opleidingen moeten aan zware eisen voldoen. Wij denken zelfs dat de opleiding naar een HBO niveau getild moet worden. Financiën Beheer en maatschappelijk werk in een.
Al die opleiding instituten moeten gecertificeerd worden door de Overheid. Niet alleen deskundigheid in financiën maar ook de sociale kant van de cliënt.
Wij vinden ook dat schuldhulp en schuldsanering weer terug moet naar de gemeenten.Nu is het zo dat bedragen van 89 euro tot 185 euro gevraagd worden voor de service van de bureaus.
Het is het Wilde Westen in optima forma. De malafide cowboys die mensen oplichten moeten geregistreerd worden en goed functionerende bureaus ook zodat cliënten beschermd kunnen worden, als ze hulp zoeken en niet in handen van malafide schuldhulpbureaus.

Verder vinden wij ook dat de gemeentes actief mensen moeten begeleiden. Er bestaat een grote groep mensen die niet hun financiën kunnen beheren.

Net zoals mensen met psychische problemen geholpen worden door maatschappelijk werk, psychiaters, psychologen, therapeuten en cursussen; zo moeten mensen met schulden ook geholpen door een vangnet van hulp.
De cliënt moet wettelijk inzicht krijgen in zijn of haar financiën. De wijze van beslaglegging zal anders moeten worden georganiseerd. Het kan niet zo zijn dat kleine bedragen van een paar honderd euro vereffend worden door het beslag van hele inboedels en voertuigen, wat dan buiten alle proporties is.
In een vroeg tijdig stadium bv na twee maanden bij het ontstaan van schulden zullen verhuurders, energie leveranciers en zorgverzekeraars zich bij de gemeente moeten melden, om daarmee erger leed te doen voorkomen. Nu ontstaat schuldhulpverlening veelal bij een uitzichtloze situatie.

9.Wil Nu zal zich stellen achter het Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico: https://nationaalzorgfonds.nl

10.Om op vele terreinen een samenleving te creëren, waar rechtvaardigheid het uitgangspunt is zal Wil Nu samenwerken met de Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken: http://bondoverheidszaken.nl/index.html

11.Om uiteindelijk te komen tot een rechtvaardige samenleving is een eerlijke rechtspraak het uitgangspunt, zoals wij onder https://www.wilnu.nu/index.php/programma/op-weg-naar-een-eerlijke-rechtspraak hebben beschreven. Waarheidsvinding over het gehele spectrum is leidend. Wil Nu gaat voor niets anders als de waarheid!!

Copyright © 2020 WilNu