Op weg naar een eerlijke jeugdzorg

Inleiding:

WilNu maakt zich zorgen om de jeugdzorg en waarom maken wij ons zorgen? WilNu krijgt veel klachten over de jeugdzorg, dat de jeugdzorg niet goed werkt.

Jeugdzorg plaatst erg snel kinderen uit huis terwijl dit niet hoeft, meestal kan men door goede gesprekken met de ouders en vooral met het kind, voorkomen dat het kind uit huis wordt geplaatst . Het probleem is dat jeugdzorg bij elke uit huis plaatsing geld krijgt, dus uit huis plaatsen levert geld op voor jeugdzorg.

Initiatieven waarbij professionals buiten de jeugdhulp verlening het uiteindelijk bepalen, dient gestimuleerd te worden.

WilNu wil ook graag dat er per gezin maar één hulpverlener is, dit heeft als voordeel dat men één aanspreek punt heeft en dus ook direct beslissingen kan maken .

Betrek bij problemen ook de huisarts er bij. Vooral luisteren naar de huisarts, die kent het gezin het best.
Kinderrechters die over het uit huis plaatsen beslissen doen hun werk niet goed. Men heeft maar een half uur om te beslissen over een kind of zij hun ouders niet meer mogen zien . Dit is wel erg kort, voor een beslissing dat het leven van een kind ingrijpend verandert .

Wat ons dus erg stoort in dit verhaal is dat de rechter uitgaat van een rapport, wat gemaakt is door jeugdzorg en dus maar een kant van het verhaal laat horen . De raadsonderzoeker die dit rapport van jeugdzorg heeft gemaakt met een opleiding via internet, dit noemen wij geen opleiding,dit moet dus veranderen, zodat er een onderzoek komt welke ook echt het kind helpt.
Vreemd dat er een vertrouwenscommissie is waar men een klacht kan neerleggen tegen de jeugdzorg,in principe is dit een mooie gedachte zei het niet dat deze comissie alleen is  samengesteld uit mensen van jeugdzorg, dus hoe onafhankelijk is deze commissie? De slager keurt zijn eigen vlees?

Ook wil WilNu een in huis plaatsingscommissie, om onafhankelijk te toetsen of kinderen ten onrechte uit huis zijn geplaatst. Dit nadat de gemeente de volledige verantwoordelijkheid heeft gekregen.

Analyse huidige situatie:

Reeds geruime tijd bestaat er veel onrust binnen de jeugdzorg, dit komt voornamelijk door de incidenten die vooral voor de transitie in het verleden hebben plaats gevonden w.o. de zaak Savanna. Onnodig worden daardoor vele kinderen onterecht uit huis geplaatst.

http://vorige.nrc.nl//binnenland/article1854330.ece/Voogd_Savanna_opeens_een_held

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1410227/2007/05/17/rsquo-Maasmeisje-rsquo-Hulpverleners-werkten-jaren-langs-elkaar-heen.dhtml en een recente zaak in Drenthe

http://zembla.vara.nl/seizoenen/2016/afleveringen/17-02-2016/jeugdhulp-faalde-rond-8-jarige-sharleyne

De transitie beoogde een betere jeugdzorg. Echter: met de transitie zijn de voormalige bureaus jeugdzorg (onder de naam jeugdbescherming), hetzelfde werk blijven doen. Dit ondanks de vele klachten die er al waren over een slecht functionerende jeugdzorg.
Ook lijkt het er op, dat ernstige zaken niet de aandacht krijgen die nodig waren (en zijn). Dat in minder ernstige gevallen snel uit huis worden geplaatst en er vervolgens te weinig dan wel niets wordt gedaan om de kinderen weer thuis te plaatsen.

Waardoor komt dit?

A. Inspectie: controleert niet regelmatig en onverwacht bij jeugdbescherming (voorheen: bureau jeugdzorg). Er wordt pas gecontroleerd als meerdere cliënten klagen over een bepaalde jeugdbescherminglocatie. Dit geeft als risico de nodige misstanden.

http://nos.nl/artikel/2091752-te-veel-kinderen-met-zware-problemen-naar-zorgboerderij.html

Advies: vaker controleren.

B. Raad voor de kinderbescherming: Een raadsonderzoeker (met een digitale opleiding in deze) doet onderzoek. De raadsonderzoeker stelt een rapportage samen op basis van interviews. Hij bepaalt wie hij interviewt. Doorgaans de beide ouders, gezinsvoogd, eventueel pleegouders. Bij aanvang van de maatregel soms ook de grootouders. Hij controleert niet of hetgeen de geïnterviewden vertellen berust op waarheid. Als het rapport klaar is, mag/mogen de geïnterviewden het rapport controleren op feitelijke onjuistheden. Feitelijke onjuistheden zijn: het adres, de geboortedata, de namen enz. De andere onjuistheden die in de rapportage staan kunnen niet worden gecorrigeerd!

De betrokken orthopedagoog ziet of hoort het kind dan wel de ouders niet, maar heeft wel een mening!
Advies: Betere gerichte scholing voor raadsonderzoeker en gedragswetenschapper moet zich aan de beroepscode houden. De RvdK moet aan waarheidsvinding doen.

C. Bij Jeugdbescherming (voorheen bureau jeugdzorg) is de medewerker de gezinsvoogd, een maatschappelijke werker hopelijk op HBO niveau, maar soms op MBO niveau.
Een jeugdbeschermer mocht voor de transitie een case-load hebben van 15 kinderen. Het zijn er maar al te vaak meer, bekend is inmiddels als voorbeeld 23.

De jeugdbeschermer werkt in een team, waar ook een gedragsdeskundige deel van uitmaakt. Deze gedragsdeskundige tekent de indicatiestelling (vaak onleesbaar en zonder de naam expliciet te vermelden) en ziet of hoort de kinderen niet voor de handtekening wordt gezet! Het team wordt begeleid door een werkbegeleider en er is een leidinggevende.
Het is onbekend wat voor opleiding de beide laatste hebben. Ze doen allemaal niet aan waarheidsvinding, omdat meningen, onderbuikgevoelens en feiten door elkaar lopen.

http://goedenieuws.nl/vandaag/jeugdzorg-bedriegt-altijd.

Sinds de transitie en de jeugdwet van kracht zijn, vallen door de verplichte registratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) nagenoeg alle jeugdzorgmedewerkers onder de beroeps code en vallen daarmee onder het tuchtrecht.

https://www.fcb.nl/sites/default/files/kansenkrant07.pdf (blz)

Zij moeten twee keer per jaar een bijscholing volgen. Het is niet bekend of deze bijscholingen altijd geaccrediteerd zijn! Ook is niet bekend wie controleert of alle jeugdbeschermers wel ingeschreven staan en of ze regelmatig bijscholen. Verwonderlijk is, dat er zoveel ontevredenheid is over de jeugdzorg en er toch maar zo weinig tucht rechtzaken zijn, die dan bovendien ook nog eens ongegrond zijn. Wellicht komt dat door de angstcultuur die binnen de jeugdzorg heerst, waardoor ouders bang zijn hun kinderen niet meer te zien, wanneer men ageert.

Advies: betere gerichte scholing voor jeugdbeschermer en gedragswetenschapper moet zich aan beroepscode houden. Opstellen rapportages gebeurt op basis van objectieve informatie en wordt altijd door een tweede persoon gecontroleerd.

D. De clientenraad: bestaat uit tevreden ouders (ontevreden ouders worden geweerd), anderen dan ouders, bijvoorbeeld grootouders kunnen geen lid zijn.
Advies: breder inzetten, ook ervaringsdeskundigen.

E. De klachtencommissie: Wie benoemt de leden van de klachtencommissie en hoe onafhankelijk zijn deze?
Advies: controle door cliëntenraad en inspectie.

F. Tevredenheidsonderzoeken: cliënten kunnen digitaal inloggen met een nummer, hoe zeker kan men er van zijn dat niet te achterhalen is welke persoon bij welk nummer hoort, zeker met de heersende angstcultuur?
Advies: vertrouwenspersoon en dan niet iemand van zorgbelang maar bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige.

G. Keurmerk, hoe wordt het keurmerk afgegeven?
Advies: keurmerk geven op inhoud dossiers, dossiers worden niet uitgezocht door jeugdbescherming maar door instituut dat keurmerk afgeeft. Mogelijk HACCP.

H. Pleegzorg, hoe zit het daar met de opleiding? Welke cursussen geven ze aan (aspirant)pleegouders en is dat voldoende?
Advies: breder oriënteren.

I. Pleeggezin, zijn ze bereid cursussen te volgen over bijvoorbeeld hechtingsproblematiek en loyaliteitsconflicten?
Advies: brede oriënteren!

J. De rechter:
Advies: Krijgt meer tijd om zich in het dossier in te lezen. Een kind uit huis plaatsen is geen sinecure!
Zelfs het wettelijke gezag zou zich moeten gaan beraden dat de nu te hanteren tijd van 30 minuten tijd, bij lange na niet in verhouding staat met de zaak die wel gaat over de toekomst van onze kinderen.
Staat toe, dat getuigen tijdens de zitting aanwezig zijn als de ouders dit wensen.
Vraagt voor de zitting altijd wat de opleiding is van de jeugdbeschermer en of de gedragswetenschapper zich aan de beroepscode heeft gehouden.
De rechter heeft aantoonbare kennis van kinderpsychologie en is aantoonbaar op de hoogte van hechtingstheorie.

Voor de zitting is de naam van de rechter bekend en hij/zij heeft geen nevenfuncties die hem/haar kunnen beïnvloeden bij het uitspreken van hetgeen hij/zij beschikt.
Helaas zijn er veel onterecht uithuisplaatsingen. Een uithuisplaatsing is niet alleen slecht voor het kind (verstoorde hechting), maar ook slecht voor de ouders: drugs- en drankmisbruik en asociaal gedrag. Als kinderen tijdens de pleegzorg niet de juiste zorg krijgen kunnen ze levenslang beschadigd raken. Een pleegkind heeft meer aandacht en begeleiding nodig dan een eigen kind! Dat moet elke aspirant pleegouder zich goed realiseren.
Soms is het kind in de pleegsetting slechter af dan thuis (misbruik, verwaarlozing). Vandaar is het toezicht op de pleegzorg essentieel

16 november 2015 gaf de kinderombudsman aan geen voorstander te zijn, dat professionals meldplicht hebben bij een vermoeden over kindermishandeling. Beter is dit wel aan te bevelen en minder af te gaan op anonieme meldingen, waardoor er vele onterechte uit huis plaatsingen bestaan.

http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/standpuntkinderombudsman-%20meldplicht-bij-vermoedens-kindermishandeling/?id=587

Helaas zijn en worden er veel kinderen onterecht uit huis geplaatst. Wie ziet er op toe dat dit niet meer gebeurt?
En: Is niet het moment aangebroken om al die oude dossiers eens opnieuw te bekijken en je af te vragen of het geen tijd is geworden voor een commissie in huis plaatsingen?

Een aantal aanbevelingen:

1. Onder kinderen die ook steeds mondiger worden,ouders,familieleden,verzorgers en hulpverleners, onderwijs instellingen ,en niet te vergeten sport en spel verenigingen en buurtverenigingen, heerst er een angstcultuur.
Spreken met buitenstaanders of andere zogenaamde deskundigen zou ten nadele zijn van het kind in het verdere beloop, althans die angst en indruk wordt er nu gedaan. Er heerst veelal angst om een mening te verkondigen om voorgoed de kinderen niet meer te zien. Dit dient doorbroken te worden.

2. De ouders, verzorgers en al de andere belanghebbenden zouden een aanpassing in wet en regelgeving willen bewerkstelligen.
Het vastgestelde beleid, de discipline die er weldegelijk bij Jeugdzorg aanwezig is moet drastisch op de helling.

3. Een ongekeerde wisseling dient voorgesteld te worden als en soort project.
Jeugdzorg zou juist moeten worden beloond met het instant houden van een gezin, het huishouden etc. Daar waar er hard door deskundigen gewerkt gaat worden om het kind te begeleiden, en het uitgangspunt meer prioriteit legt op handhaving gezinsverband zou dit beloond kunnen worden, in plaats te kiezen voor juist de omgekeerde werking door jeugdzorg voor iedere uit huis plaatsing te gaan belonen.

4. Nu gemeenten van de overheid steeds meer bevoegdheden toegeschoven krijgen, zouden ook zij zich beter en meer moeten gaan verdiepen in deze problematiek. Zij dienen zorg te dragen voor deskundige ambtenaren die niet al te snel een oordeel afgeven aan onder anderen jeugdzorg etc.

5. De vraag is ook of daarom jeugdzorg wel ruim voldoende geschoold is, zoals eerder aangegeven, om tot deze zware beslissingen in een korte periode besluiten een kind uit huis te plaatsen, al dan niet voor korte of lange tijd.

6. Uit huis plaatsing zou mogelijk kunnen worden voorkomen door er in eerste instantie (aan wettelijke regels gebonden) er gewerkt gaat worden met hoog gekwalificeerde opgeleide medewerkers(sters) die uiteindelijke een soms voor het leven hier een beslissing nemen over een kind. Daarbij kan een PGB uitkomst bieden.

7. Er zou toezicht (onafhankelijk) moeten komen hoe goed of slecht de directe contacten zijn met een aangewezen hulpverlener, de huisarts, predikant, pastoor, een maatschappelijk werker. We zouden er naar toe moeten een keus te maken wie nu echt het aanspreekpunt is voor het kind en de ouders, of verzorgers.
Het moet bij slechts één persoon blijven, die vanuit zijn of haar bevinding de ontstane problematiek zou kunnen uitwerken en de kennis pas dan kan gaan bespreken met een te vormen vertrouwensteam (onafhankelijk).

8.Een samengesteld rapport van jeugdzorg zou, voordat het naar de rechter gaat moeten kunnen worden getoetst door de vertrouwenspersoon en de te vormen vertrouwenscommissie.

9. Ook van belang is te trachten op papier een toelichting te krijgen hoe het kind het allemaal zelf beleeft, hoe ouders en verzorgers tegen de ontstane situatie aan kijken, en wat zij graag zien als verbeterpunten, hoe kan volgens hen het opgelost worden.
Als er een dergelijk goed onderbouwde toelichting van de andere kant bijgevoegd gaat worden is dit een gedegen fundament om in veel gevallen het uit huis plaatsen te voorkomen.

10 Gewerkt zou er moeten worden om regionaal of Provinciaal een onafhankelijke vertrouwenscommissie samen te stellen.
Bestaande uit bijvoorbeeld een gepensioneerde huisarts, een psycholoog ,maatschappelijk werkers(ster) een burger met middelbare opleiding MBO/HBO niveau, allen onafhankelijk en niet meer in actieve dienst zouden moeten zijn.
Juist om belangenverstrengeling te voorkomen, ook ouders en verzorgers, alsmede directe naaste betrokkenen moeten eigenlijk niet worden toegelaten worden in een dergelijke commissie.
Zij kunnen uiteraard wel een waardevolle gespreksdeelnemer zijn voor deze commissie in het bijzonder, om tot een gedegen goed onderbouwd rapport te komen.

11 De aangewezen enige hulpverlener in een gezin is diegene die dusdanig in staat moet zijn een goed verslag te maken van zijn of haar bevindingen en daarnaast dan dit gaan bespreken met huisarts en de vertrouwenscommissie.
Van daaruit zou dan een eindrapport met aanbevelingen (gezien en besproken met ouders en verzorgers) een document kunnen zijn waarin iedereen aan het woord is geweest.

12 Er moeten strengere voorwaarden komen (wettelijke regelgeving) waaraan een hulpverlener dient te voldoen.

13 Opleiding volgens het digitale netwerk zou moeten kunnen, echter dient daar met enige regelmaat dagopleiding verplicht aan vast gekoppeld moeten worden.
Ook het deelnemen aan een landelijk erkend examen zou niet digitaal moeten kunnen plaatsvinden, het behalen van certificaten (een deeltijd opleiding,gezien de beschikbare tijd) zou evt. mogelijk moeten zijn.
Bij het behalen van diverse certificaten zou er dan op een later tijdstip deelgenomen kunnen worden aan een landelijk erkend examen (niet digitaal).
Uit bovenstaande regels blijkt dat over de wijze van het behalen van een diploma etc. nogal wat vraagtekens bij worden gesteld.
Dit verdiend zeker een punt van aandacht.

14 De toegevoegde waarde moet zijn, allereerst het kind als zodanig beter te beschermen.
Het kind geen angst in te boezemen, waardoor door spanningen etc. juist psychische klachten en excessen in het gezin extra gaan toenemen.
Het fundament van o.a deze problematiek is in de loop der jaren verzwakt, mede door de bureaucratische houding van de overheid en de instellingen die hier voortdurend om de hoek komen kijken.
Een nieuw fundament met aangepaste wet en regelgeving is dringend noodzakelijk.

15 Een omgekeerde volgorde van beloning bij jeugdzorg en andere belanghebbenden zou goed kunnen werken, “langer thuis blijven wonen” voor de jeugd en voor ouderen.

16 Het ontwikkelen van een in huis plaatsing commissie aangejaagd door de wethouder verantwoordelijk voor jeugdzorg, waarbij dossiers uit het verleden getoetst worden op onwaarheden. Wanneer dit eenvoudig blijkt zou er een advies kunnen uitgaan in de richting van de rechter. De commissie dient te bestaan uit onafhankelijke professionals buiten de jeugdhulpverlening, die verantwoordelijk waren voor de uithuisplaatsing.

Copyright © 2020 WilNu