Manifest Wil Nu

Manifest Wil Nu

De maatschappelijke hervorming van Nederland.

Hoofd uitgangspunt: STRIJDEN TEGEN ALLE ONRECHT EN UITBUITING.
De afgelopen 40 jaar zijn door achtereenvolgende kabinetten besluiten genomen, die tot veel onrecht binnen onze grenzen hebben geleid. Zo worden gehandicapten, ouderen en sociale minima veelal als sluitpost van de begroting gezien. Duizenden mensen leven onder de armoedegrens en het gebruik van gratis voedsel pakketten, middels voedselbanken wordt als normaal ervaren.

In de jeugdzorg zal duidelijk een omslag moeten komen, waarbij de rechten van het kind zoals zij zijn geratificeerd in het verdrag voor de rechten van het kind voorop staan. Dat ouders bij problemen ondersteund worden.. Ook de doorgeslagen betutteling van onze overheid mag gezien worden als onrecht. Veel besluiten worden genomen op basis van eenzijdige informatie uit betrokken instanties. Ons land moet socialer worden en ook loon naar prestatie, waarbij idiote bonussen onacceptabel zijn.

Fraude zal in alle lagen van onze maatschappij met harde hand middels het strafrecht moeten worden bestreden.
Steeds zal het uitgangspunt moeten zijn, dat de overheid er is voor de burgers en niet de burgers voor de overheid. Het zal weer een dienende overheid moeten worden.

De gerechtelijke macht zal geherstructureerd moeten worden. Op basis van de rechten van de mens, waarbij waarheidsvinding het uitgangspunt zal zijn.
Om de rechtsorde binnen Nederland te herstellen, zullen signalen uit de bevolking samenleving ( de z.g. klokkenluiders ) serieus genomen moeten worden en hun rechtspositie worden beschermd.
Uiteindelijk zal er een sfeer binnen onze maatschappij moeten hangen van: “Recht is recht en krom is krom”.
Daarbij zal het begrip: “No cure no pay” een belangrijke toevoeging kunnen zijn.

1) DE MAATSCHAPPIJ STAAT OP EEN TWEESPRONG.
Binnen onze maatschappij heersen er grote spanningen. Bevolkingsgroepen worden tegen elkaar uitgespeeld. Met oneliners proberen politici politiek gewin te halen.Waarbij we grote twijfels hebben bij de juistheid van de stellingen. Het tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen kan leiden tot een gewapende revolutie.
De gevestigde partijen laten alles opzettelijk volgens hun draaiboek gebeuren en zaaien alleen maar angst, zonder daadwerkelijk met oplossingen te komen. Men neemt geen verantwoordelijkheid door te stellen: “Dit zijn de grenzen van onze tolerantie en zo dienen de spelregels uitgevoerd worden.” Waarden en normen worden alleen uitgesproken als holle vaten. Alle maatschappelijke problemen worden als compromis behandeld en verantwoordelijkheid wordt niet genomen. Men verschuilt zich achter bandbreedtes bij o.a. justitie, die de politiek zelf heeft ontwikkeld. En voldoen deze regels niet meer, dan dienen regels éénvoudig te worden aangescherpt. Te vaak worden incidenten afgedaan met: “Sorry” In andere woorden:
“MEN DRINKT EEN GLAS, DOET EEN PLAS EN ALLES BLEEF ZOALS HET WAS!!! )”
Naar onze mening moet het over zijn met de “Sorrycultuur van pappen en nat houden.”
Ons land is qua inwonertal na de tweede wereld oorlog haast verdubbeld. Het is het dichtst bevolkte land van West Europa. De problemen die dit met zich mee brengt worden veelal onderschat. Uiteindelijk zal het een aanvaardbaar beleid moeten worden voor de gehele samenleving. In deze zal duidelijk moeten worden gemaakt, dat de problemen niet veroorzaakt worden door alleen de nieuwkomers. Die met een verkeerd integratie beeld naar ons land zijn gekomen, maar een falend overheidsbeleid die door positieve discriminatie van de afgelopen 40 jaar de meerderheid als ondergeschikt heeft gemaakt. Daar moeten wij eerlijk in zijn! Wij moeten ook leren van de fouten uit het verleden. En wanneer bepaalde privileges aan nieuwkomers worden toegekend zal dit ook moeten gelden voor onze eigen bevolking, het kan niet zo zijn 24 uur opvang voor vluchtelingen en onze daklozen alleen maar nachtopvang krijgen. Hiermee wordt het draagvlak ondermijnd.

2) ONTWIKKELING EN VERNIEUWING VAN OVERHEIDSINSTELLINGEN.
Bij veel overheidssectoren heerst een verkokering van veel toezichthouders, overlegorganen etc. Veel daarvan doen hetzelfde werk, maar volgens eigen principes. Wat betekent, dat veel belastinggeld nutteloos wordt verkwist. Parlementaire enquêtes zullen de vinger op de zere plek moeten leggen met alle gevolgen van dien! Sorry is dan niet aan de orde. De verantwoordelijken, ongeacht rang, stand of immuniteit zullen dan ook via de rechtelijke macht gerechtelijk worden vervolgd en uit latere overheidsfuncties worden geweerd. Verantwoordelijke personen zullen hun straf niet ontlopen.

3) DE DIRECTE DEMOCRATIE
De directe democratie moet verder tot ontwikkeling gebracht worden.
M.a.w.
Het volk moet er meer bij betrokken worden. (zie ook punt 11 )

4) STATENVORMING EN HANDHAVING NADERT ZIJN EINDE
Om verdere globalisering af te zwakken en daardoor bureaucratische bestuurssystemen te voorkomen, zal decentralisatie en regionalisering de productie landelijk moeten verspreiden. Dit om de regio van werkgelegenheid te voorzien, waarbij de reisafstanden woon werk kleiner worden en het wegennet minder belast wordt. Waardoor onze leef / werkomgeving meer inhoud zal krijgen.
Verbeter de wereld, begin bij je zelf!!! Eerst ons eigen land op orde, voordat we naar onze buren gaan kijken, ( die meestal zelf in staat zijn om een hervorming van bestuur leef werk omgeving voor hun zelf te creëren )
Het bedrijfsleven zal veel taken buiten onze grenzen van de overheid dienen over te nemen. De overheid zal daarvoor randvoorwaarden moeten scheppen. De overheid zal vaker gelden moeten investeren in kerntaken binnen onze eigen grenzen, zoals: ” Zorg, onderwijs en politie”.
Alle instellingen door de overheid gefinancierd dienen hun gelden door een in te stellen staatsbank te laten beheren, zodat altijd zicht en controle mogelijkheid is op besteding en verantwoording van deze gelden.
Alle primaire levens behoeften terug brengen bij de overheid inclusief dus verlies gevende “service onderdelen” ( lees b.v. onrendabele lijnen openbaar vervoer!)” ( privatiseringen die op een fiasco zijn uitgedraaid weer onder haar hoede moeten nemen, zodat de eerste levensbehoefte eerlijk toegankelijk blijven )
Onze overheid zelf is immers de grootste werkgever met de meeste werknemers. Dit zal vereenvoudigd moeten worden om onnodige kosten terug te dringen. Verder zal er veel betere vergoeding voor werknemers op de werkvloer moeten komen, maar ook met directere consequenties. Winsten gaan naar de aandeelhouder, n.l. de Nederlandse burger. Winst uitkering is dus gewoon belastingverlaging.

5) ECONOMIE
Om crisissen in de toekomst te kunnen voorkomen zullen de banken weer gesplitst moeten worden in zaken en nuts banken.
De belastingdruk in Nederland is veel te hoog. Ook. zal trapsgewijs het aantal ministeries moeten worden teruggebracht tot minder.
Binnen het programma zal dit verder worden uitgewerkt.
Iedere inwoner heeft recht op een onvoorwaardelijk basisinkomen vergelijkbaar met de huidige bijstand voor een echtpaar, tot 18 jaar leeftijd gelieerd. Een alleenstaande gaat er daardoor op vooruit. Immers vele kosten zoals huur worden door zowel een echtpaar als een alleenstaande gemaakt. Op het basisinkomen heeft men recht vanaf dag één bij werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid zonder enige voorwaarden. Hiermee kan ook het ondernemerschap worden gestimuleerd door bv een half jaar bij inschrijving KVK gebruik gemaakt kan worden van het basisinkomen zonder verplichting van terug betaling. Hierdoor zullen de productie kosten van bedrijven lager worden, immers de loonkosten kunnen omlaag. Waardoor de winsten stijgen en de winst belasting van 40% meer staats inkomsten genereren.

Het Onvoorwaardelijk Basis inkomen zal uit belastingen worden opgebracht, waarvan ziektekosten verzekering, huur en levensonderhoud betaald kan worden. Echter, bij geen werk en in staat te werken kan de verplichting worden gesteld vrijwilligerswerk te doen voor 20 uur per week. Dit geldt vanaf 18 jaar en geldt ook voor studenten waardoor een bepaalde sociale dienstplicht ontstaat. Ook bij het starten van een eigen bedrijf zoals eerder is aangegeven, kan men hier toe worden verplicht.
Veel niet te verrichte werkzaamheden zullen hiermee worden opgelost. En de subsidies kunnen daardoor minder.
Wil men meer zekerheid, dan kan men zich particulier bijverzekeren.

Kindertoeslag wordt afgeschaft bij het basisinkomen. Hier voor in de plaats: gratis onderwijs., gratis openbaar vervoer voor ouderen, jongeren en gehandicapten. We zullen gaan kijken of dit later voor de hele bevolking haalbaar is.
Het basis inkomen zal alleen gelden voor zij die de Nederlandse Nationaliteit bezitten en in Nederland woonachtig zijn. Uitgezonderd zij die vrijwilligerswerk doen in het buitenland, zoals via het Rode Kruis.
Voor anderen die hier niet voor in aanmerking komen is het alleen mogelijk een vergoeding vergelijkbaar met de huidige daklozen uitkering te krijgen.
Door het basisinkomen worden bepaalde premies automatisch afgeschaft.
Bij ziekte wordt 100% ziekte geld uitgekeerd gedurende een jaar, daarna basisinkomen, bij aankoop van een huis kan men zelfstandig een verzekering afsluiten. Personeel UWV wordt door de verzekering maatschappijen overgenomen.
Ontlasting premies bedrijfsleven. ( als ww, wwb, WAO en Wia plus AOW vervallen is het UWV en Sociale Verzekeringsbank niet meer nodig)
Afschaffen de status van ambtenaren met hun voorrechten. Daarvoor in de plaats een inkomen conform het bedrijfsleven, zodat er een gelijkstelling komt qua loon met het bedrijfsleven.
Afschaffen stomme regelingen als voordeurdeler.
De migratie van economische vluchtelingen naar Nederland zal moeten afnemen, terwijl arbeidsintensieve bedrijven van onze buurlanden gestimuleerd zullen worden om hun activiteiten in Nederland te laten plaatsvinden.
Immigranten zullen vijf jaar worden ondersteund op basis van een toeslag vergelijkbaar van onze huidige daklozen uitkering daarna zal men op eigen benen moeten staan. Anders zal de enige weg terug keren naar het land van herkomst zijn. In bepaalde gevallen staat het de staat vrij, in schrijnende gevallen om een uitzondering te maken.

6) BELASTINGSYSTEEM
Het meer dan twee eeuwen oude belastingsysteem is versleten, het past niet meer bij onze samenleving met de huidige maatschappelijke problemen. De huidige samenleving vraagt om een ander fiscaal systeem, dat een bijdrage kan leveren aan een beter produceren en presteren dat doelmatiger is.
Maximaal twee schijven. Eerste tot “Sociale zekerheidsgrens”en één daar boven.
Er dient een dusdanige versimpeling te komen voor IB belasting dat een ieder zonder omwegen zijn IB online kan doen. Echter zal er een vrije keuze moeten bestaan voor bv ouderen die dit niet willen doen.
Hypotheek rente aftrek tot € 500.000,– Rest langzaam afbouwen. Afschaffing WOZ. ( dit kan geheel vervallen bij het overzetten naar een nieuwe lening zonder rente op de lopende lening, maar wel met een kosten dekkende bedrag voor diensten en opstalverzekering )
Voorstellen zullen verder binnen het programma worden ontwikkeld.

7) DEMOCRATISCH DENKEN
We moeten ernstig gaan nadenken over een beter politiek systeem dat echt democratisch werkt. Het beslissen van politici zonder last of ruggespraak is uit den BOZE. (voorbeeld de staatsschuldfobie bij politiek en overheid)
Zie verder punt 12. ( met de geld creatie in eigen overheid te doen zullen er geen staatsschulden zijn.)

8) GEZONDHEIDSZORG
Door middel van de invoering van het huidige zorgstelsel, heeft de huidige overheid het volk wederom opgezadeld met een systeem waar men in het geheel niet op zat te wachten. Met enkel als verarming en onteigening voor de sociaal zwakkeren als gevolg.

De eigen bijdrage voor de ziekte kosten verzekering zal worden afgeschaft.
Het herinvoeren van het ziekenfonds zal veel onrecht ongedaan maken.
Daar de invoering van het basisinkomen tot gevolg zal hebben dat keuringsartsen van het UWV weer kunnen werken in de gezondheidszorg, waarvoor zij zijn opgeleid.

Tevens dienen we er naar toe te werken dat specialisten in loondienst komen te werken van een hospitaal / ziekenhuis, om de algemene voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te omzeilen. Bovendien is het dan voor een patiënt die verkeerd is behandeld, gemakkelijker zijn recht te halen in verband met een mogelijke schadevergoeding. Nu is een ziekenhuis veel te veel een bedrijfsverzamelgebouw.
Het systeem van eigen bijdragen AWBZ zal moeten worden heroverwogen. Nu betalen de midden inkomens de prijs, terwijl de hoge inkomens worden ontzien, omdat er een maximum aan eigen bijdrage bestaat.
Het is onverteerbaar dat bij ziekte b.v. opgebouwde pensioenen worden afgeschaft. Dus door een eerlijke verdeling kan de pijn voor de midden inkomens worden verzacht. Plannen zullen verder worden uitgewerkt.

Uiteindelijk moet de te betalen prijs voor de burger dragelijk zijn . Om dit te bereiken zullen er andere politieke keuzes gemaakt moeten worden.
De marktwerking zal worden teruggedraaid, omdat uiteindelijk de kosten zijn toegenomen en de kwaliteit omlaag is gegaan. Het klachtenrecht zal op de schop moeten worden genomen!
Een grondige reorganisatie zal de gehele zorg doorlichten op o.a. doelmatigheid en kwaliteit.
Wanneer blijkt dat beleidsvormers gezorgd hebben voor wanbeleid zal hier strafrechtelijk over worden geoordeeld.

Binnen de ouderenzorg zal er een omslag moeten komen. Waarbij de overheid niet uitmaakt wat goed is voor ouderen, maar wat ouderen zelf willen. Indicatie systemen zullen daarop moeten inspelen.

In de jeugdzorg is veel mis. Controle op uitgaven laat veel te wensen over. Daarnaast zal het kind centraal moeten staan. Uit huis plaatsingen moeten het laatste red middel zijn. Er zal een onafhankelijke beroeps commissie moeten komen, waarbij ouders kunnen aankloppen, wanneer kinderen uit huis worden geplaatst. Deze commissie kan als getuige optreden bij de gerechtelijke uithuisplaatsing. Een uit huis plaatsing mag in principe niet voor onbepaalde tijd zijn. Jeugdzorg mag alleen af gaan op feiten en niet op geruchten. Na een uit huis plaatsing zullen ouders permanent worden begeleid, om een situatie te creëren, dat het kind weer naar huis kan. Belangrijk is, dat er altijd openheid wordt verschaft naar de ouders en dat meer rekening wordt gehouden met externe omstandigheden, waardoor een kind bepaalde gedrag problemen vertoont. De school is vaak de oorzaak, maar de ouders worden vaak in het verdachten bankje geplaatst.
Vooral het basis onderwijs zal moeten worden doorgelicht. Dit om te bezien of de huidige schoolsystemen in staat zijn, om op de juiste wijze mee te werken aan de opvoeding van kinderen. Veelal begint hier het omgaan met normen en waarden. Kinderen worden vaak verpest door losbandig onderwijs. Ouders kunnen dit dan vaak niet bijsturen, met alle gevolgen van dien! Karakter onderwijs kan een goede oplossing zijn.

9) BESTUUR
Ons land staat er niet best voor. Een economie die stagneert, maar bovenal een publieke sector die ver onder de maat presteert. Waarbij de onveiligheid onrustbarende vormen aanneemt. Waar wordt de grens getrokken? Wat zijn de oplossingen? We hebben dringend nieuwe initiatieven nodig om ons land er bovenop te krijgen.
Hierbij draait alles om een richtinggevend toekomstbeeld. Een visie die inspireert, die aangeeft waar we met ons land naar toe willen. Met een duurzaam toekomstbeeld creëren we een solide basis voor het maken van strategische keuzes. Keuzes die allereerst op systeemniveau gemaakt moeten worden.
Om die keuzes met succes te kunnen uitvoeren is een samenhangend overheidsbeleid nodig. Dit vereist een aantal ingrijpende hervormingen in de manier waarop ons land wordt bestuurd. Zo krijgen we onze ambities weer terug alsmede het gevoel van: “ik ben er trots op om Nederlander te zijn!”.
Wij willen daarom een ingrijpende modernisering van de overheid, waarin volksvertegenwoordigers en vakspecialisten een aanzienlijke meerwaarde kunnen creëren voor onze samenleving. Om dit te bereiken zullen ze deel moeten gaan uitmaken van een politiek-maatschappelijke waardeketen. In deze keten staan ‘nationale doelstellingen’ centraal. Ministerie overschrijdende dwarsverbanden die zich richten op vastgelopen overheidstaken zoals: Integratie, Veiligheid, Zorg, etc. . Doelstellingen dienen te worden geleid door ‘projectministers’. Ze zijn cruciaal in het weer bij elkaar brengen van politiek en burgers.
Veelal zal dit geschieden door plaatsvervangende ministers, omdat het aantal ministeries teruggebracht zal worden, wat alleen al de overheidsuitgaven aanzienlijk zal verminderen.

Uitvoering van deze voorstellen moeten ervoor zorgen dat het productieve deel van onze natie niet ‘het zinkende schip’ gaan verlaten.
Nederland moet weer een veilig en ondernemend land worden, een land om trots op te zijn en niet verder wegzinken in een bureaucratische dictatuur.
De betutteling in ons land zal met alle middelen worden bestreden. Regels worden te veel opgelegd, om maar tot regels te komen. De overheid bemoeit zich veel te veel met haar burgers. Wanneer Wil Nu het voor het zeggen krijgt zal het rook verbod in de horeca worden afgeschaft.
Dit dossier is een voorbeeld van onbetrouwbaar bestuur. Eerst heeft de overheid gezinspeeld, om dure afzuiginstallaties aan te schaffen. Vervolgens zijn die overbodig, omdat er een totaal verbod wordt opgelegd. In deze kiest men ook de verkeerde volgorde. En dat is niet de horeca, maar op het schoolplein. Volwassenen moeten eigen keuzen kunnen maken. Bij de jeugd heeft de overheid juist wel een taak. Maar deze laat men verslonzen.
Het probleem wordt verplaatst naar de grote clandestiene schuur feesten, met Roken, Drugs en Alcohol.
Een simpele en rechtvaardige oplossing: Laat het de eigen keuze van de ondernemer zijn of er gerookt mag worden in zijn/haar onderneming. Dit dient duidelijk aangegeven te worden”.

Stoppen met gedoogbeleid cannabis, maar legaliseer.
Je kunt niet voor de voordeur ondernemer zijn en via de achterdeur zaken moeten doen met criminelen, dit is zo krom als wat.

10) DE DEMOCRATIE IN NEDERLAND
Een nieuw democratisch bestel
Hoe is het nu?
Nu moeten kiezers maar zien op wie ze stemmen en waarom, en vaak kiezen ze dan ook maar niet. Mede omdat zij die gekozen willen worden een partijprogramma presenteren, om daarna volstrekt een andere richting op te gaan.

Komt erop neer dat we 1 keer in de 4 jaar moeten kiezen en hopen dat t de goede kant op zal gaan. Laat maar zitten denkt de kiezer, het zal allemaal wel.
Het is een verouderd model dat aan vernieuwing toe is, maar hoe dan? Men heeft geen idee en dus gaat het zo maar door, zeker ook omdat het zo in verouderde wetgeving verankerd is.

De kiezer moet kunnen stemmen op een programma dat het beste bij hen past. De betrokkenheid daarbij is in werkelijk echter dalende, wellicht tot haast nul, maar wat moet de kiezer?
Zijn de stemmen nu geteld dan begint het gekonkel over de regeringsvorming. Vaak ook gaat een lijsttrekker in de regering zitten en ketent zo zijn achterban. Die politieke groep, omdat ze loyaal moeten zijn. Immers hebben zij hem gekozen. Om enigszins behoorlijk regeren tussen de elkaar bestrijdende groepen mogelijk te maken, wordt er een schijnsamenwerking gecreëerd in de vorm van een regeerovereenkomst. Anders gezegd, zo doen we het en de democratie staat verder buiten spel. Van echte samenwerking is geen sprake, immers iedere groep wil juist zijn stuk van het regeerakkoord realiseren en liefst niet dat van de andere groepen. De kans is er dus dat een groep zijn part realiseert in wetgeving en dan de regering laat vallen, immers bij die andere zaken van het regeerakkoord hebben zij geen belang.

Wil Nu zal met dit spel niet mee doen. Alleen wanneer er wat te regeren valt zullen wij mee doen. Daarbij zal volgens onderstaande methodiek het aan de bevolking worden voorgelegd. Alleen op basis van vertrouwen zullen wij regeringsverantwoordelijke besluiten nemen en continueren.
Kiezers kunnen zich één maal als kiezer laten registreren, d.m.v. een pincode kan er telefonisch of via internet gekozen worden.
Met dit instrument kan ook controle worden uitgeoefend op aangenomen wetsvoorstellen. De kamer zal ook worden gecontroleerd, die dan veel scherper moet opereren. De Eerste kamer kan uiteindelijk worden afgeschaft. Immers de burger neemt deze rol over. Verdere uitwerkingen zullen in het programma worden opgenomen.

Daarbij zal als eerste het voorstel worden neergelegd van de digitale doorlopende toetsing, waarbij de kiezer continue in de gelegenheid zal worden gesteld zijn of haar ideeën te ventileren. Aan de andere kant zullen politici doorlopend zich moeten verantwoorden. Daardoor kan de kiezer na vier jaar precies weten hoe politici hebben gefunctioneerd en kunnen wij niet meer gemanipuleerd worden.

Kretologie
Kreten slaken en reageren maar; is hoofdzaak geworden. Het liefst snel en zonder enige reflectie of bezonnenheid, maar daar zijn de gekozenen niet voor. Zij moeten weloverwogen handelen en mede wetgeving tot stand brengen.
Een andere is dat je maar je mond moet houden als je niet gestemd hebt, daar klopt natuurlijk niets van. Met evenveel recht kan de kiezer stellen dat hij juist niet stemt op deze arrogantie van de macht en thuisblijft. Daarbij is hij dan tegelijkertijd de grootste groep, maar zonder macht. De kiezer kan daartegenover stellen dat hij juist niet wil dat zulke mensen hem vertegenwoordigen en hen door niet te stemmen geen legitimatie verleend. Dat alles dus ook gebeurd buiten zijn wil om en hij als kiezer dus ook niet verantwoordelijk gesteld kan worden, immers hij stemde niet en dat klopt ook.
De meerderheid van de gekozenen stond ooit op een lijst ergens onder de lijsttrekker die het groepsbelang vertegenwoordigt, maar zelf hadden ze geen stemmen genoeg. Ze liften slechts mee. De lijsttrekker braakte de juiste groepskreten uit en de anderen hielden zich stil, om hem niet tegen te spreken in het openbaar.
Bij ons denken zal de burger ook de lijsttrekker kunnen corrigeren en scherp houden. Alleen dan kunnen wij voor kwaliteit in de samenleving gaan.

11) ONS ANTWOORD: NIEUWE ECHTE DEMOCRATIE !!!
In het kader van het dualisme moet de regering uit onafhankelijke deskundigen bestaan om de bestuurskwaliteit te verhogen. De volksvertegenwoordiging van de gekozenen in het parlement, zal dan onafhankelijk bepalen of het zo wel of niet kan en mag vanuit de optiek van de bevolking. Een soort samenzwering en uitsluiting van de kiezer, zoals nu met het regeerakkoord gebeurt, is er dus niet meer. Verder moeten alle parlementaire rechten en plichten behouden blijven.
Echter de verantwoording zal worden verscherpt. Eens per jaar kan de bevolking uitspreken of het vertrouwen in het kabinet nog bestaat. Wanneer dit afwezig is, zullen nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven.

Daarbij zal de Eerste Kamer worden afgeschaft en zal worden overgenomen door een regelmatige volksraadpleging.
Er zal ook een provinciale- en gemeentelijke herindeling volgen, zoals het aantal ministeries dat zal verminderen.
Controle op overheidsgelden bestemd voor de publieke sector zal geïntensiveerd worden. Kritiek van mensen als Leo Verhoef zal serieus genomen worden. Het kan niet zo zijn, dat politici en ambtenaren toe geven dat zaken niet kloppen, maar er niets aan doen. Uitspraken, dat jaarrekeningen van provincies en gemeenten op verschillende manieren gelezen kunnen worden is onjuist. Het is correct of het is fraude!
Onze benadering zal werkelijk een revolutie teweeg brengen. Echter andere keuzes bestaan niet, want anders blijft alles bij het oude en moeten wij het wanbeleid van de overheid blijven accepteren. Iets wat ons land vanaf begin zeventiger jaren heeft geteisterd, waarbij “Sorry, pappen en nat houden” de gevleugelde woorden zijn.

Wil Nu wil hier voor goed mee afrekenen!!!

Copyright © 2020 WilNu