Archief

Golf van ontslagen treft mensen hard

Golf van ontslagen treft mensen hard.

Geschreven door Jan Wolters

Er kan geen dag meer voorbij gaan of de media kondigt weer een aantal ontslagen aan. Is het niet bij Philips in Emmen, dan wel bij de andere bedrijven in het
land, of juist in Zuid Oost Drenthe. Ook bij de zorgbedrijven zoals TSN en vele andere organisaties die thuiszorg aanbieden is het kennelijk allemaal kommer en kwel.

Maar wat de mensen zich langzamerhand gaan afvragen is het feit dat nergens vermeld staat of al deze bedrijven en organisaties ook leidinggevenden, de raden van bestuur en commissarissen de laan uit sturen, zonder bonus en een wachtgeld regeling. En nooit een woord in een krant dat er veel ambtenaren en hoger geplaatste personen in het walhalla van Den Haag ontslag is aangezegd.

Hebben wij vele jaren geleden niet met argwaan gekeken wat er allemaal aan de hand was met de sociale voorzieningen in Amerika? De vele ontslagen door teruglopende economische terugval er hele grote delen van straten de huizen leeg stonden, omdat de bewoners op straat waren gezet.
Dit omdat die mensen geen werk meer hadden, en de particuliere huisjesmelkers niet meer konden worden betaald.

Bent u nu ook zo verbaasd dat ook hier in ons land, in de grote steden maar ook elders de huren de laatste tijden enorm aan het stijgen zijn? Gaan wij dan niet de zelfde taferelen krijgen die er zich in Amerika al voltrokken. Hadden wij al geen voldoende woningen meer ter beschikkingen voor grote groepen mensen met een geldige verblijfsvergunning, en wat doen we dan met onze eigen mensen die al jaren op een fatsoenlijke huurwoning zitten te wachten?

Moet onze overheid ook niet eens beter kijken wat er op de particuliere woningmarkt eigenlijk voor praktijken zich allemaal voor doen. Huisjes melkers die woningen opkopen die eigenlijk gekocht of gehuurd zouden moeten kunnen worden, door juist de zwakkeren in de samenleving, het zijn heel vaak woningen die door een woningcorporatie verkocht worden die in handen vallen van deze opkopers.
Zij bieden vervolgens deze woningen aan op de particuliere woningmarkt tegen hoge prijzen. Als zij niet tijdig een huurder vinden, dan bieden ze het als kamerverhuur aan, weer tegen abnormale hoge huur. Iemand die radeloos is en geen woonruimte kan vinden worden daardoor hard getroffen in hun schamele portemonnee. De overheid en met name gemeenten zouden al die adressen een moeten gaan schouwen, om te kijken of er aan alle voorschriften en veiligheid met name wel voldaan gaat worden.

Onze eigen Minister Lilianne Ploumen is ook genoodzaakt de subsidies aan ontwikkelingsorganisaties voor hulp aan het buitenland flink te gaan bezuinigen. Van de 400 miljoen die er ieder jaar daarvoor gereserveerd wordt, zal in 2017 nog slechts 230 miljoen overblijven.
Of dat al niet veel geld is wat er dan nog kan worden besteed aan noodhulp.
Gaan dan nu straks ook die grote bedragen aan salarissen minder worden van de vele directeuren van hulp organisaties, of krijgen die straks een vorstelijke bonus en wachtgeld regeling mee, als ze dan toch overbodig blijken te zijn?
Maar mogen wij ook van deze Minister Lilianne Ploumen van de PvdA weten, op welke wijze het bezuinigde geld weer voor iets anders gaat worden besteed.
Zou ze die 170 miljoen niet beter kunnen besteden aan onze eigen armoede, onze eigen grote werkloosheid, onze eigen op straat staande mensen die met hart en ziel werk in de thuis zorg deden, en nu maar het zwarte circuit in gedreven worden, om nog een boterham te gaan verdienen?

Is dit dan en zo vreemde vraag, want zij werkt toch met ons belastinggeld waar wij het hier over hebben. Is de overheid niet bezig zichzelf te benadelen door minder belasting inkomsten, omdat juist heel veel hardwerkende mensen dan aan het werk gaan zonder daarvoor premies af te gaan dragen? Dat is dan toch een logisch gevolg, en is niet te voorkomen. Zou juist deze overheid niet gaan zorgen voor meer werkgelegenheid, meer aandacht voor jongeren die buiten de boot zijn gevallen?

Is onze overheid niet juist bezig de tijd terug te draaien, en zijn ze niet doelbewust bezig hun verantwoordelijkheid af te schuiven bij de gemeenten, die veel meer taken en verantwoordelijkheid toegewezen hebben gekregen? En die zelfde overheid zichzelf buiten schot wil proberen te houden , tegenover weerloze mensen die het water tot aan de lippen staat.

Juist die gemeenten soms niet meer weten hoe het eigenlijk nog uitvoerbaar is , met name de wmo kanteling, het afschaffen van de WSW wet, en maar roepen dat wij meer en beter moeten participeren. Meer rechtszaken tot gevolg war niemand beter van gaat worden, onrustige ambtenaren die overspannen dreigen te worden, en als laatste de betrokken mensen die tot op het bod uitgekleed gaan worden, als het  gaat om tal van voorzieningen die ze bij de handen aan het afbreken zijn.

In geen enkele sector is er nog zekerheid dat werkne(e)m(er/ster)s aan het werk kunnen blijven, ook niet als je al 30 jaar in dienst geweest bent. De betrouwbare postbode niet meer in beeld is, de buschauffeurs op de nog bestaande lijndiensten ook al op de wip zitten. De thuishulp medewerkers bij bosjes worden ontslagen door heel het land, de gediplomeerde taxi chauffeur met spanning achter het stuur zit, omdat hij niet weet of hij morgen nog mag terug komen.

De overheid heeft er alle belang bij dat in deze bedrijfstakken op kleine schaal vrijwilligers aan het werk gaan, dat is mede het gevolg van de aanbesteding drift vanuit Europa. De politieagenten al tijden demonstreren voor een beter salaris, en stiptheidsacties overal in het land aan het houden zijn. Er zelfs belangrijke voetbalwedstrijden verplaatst worden vanwege de acties van de politieagenten. Erg zuur te vernemen dat die zelfde politieagenten op donderdagavond in Stadskanaal een kleine groep TSN thuishulpen de toegang weigerden tot een winkelcentrum, om daar hun actie kracht bij te kunnen zetten. Het was beter geweest mee te lopen tegen afbraak van ons sociaal stelsel, dan deze hardwerkende medewerkers de toegang tot het winkelcentrum te gaan beletten.
Zij toch ook als politieagent niet door mensen tegen gehouden worden om te strijden voor een beter salaris, en zeg nou zelf wat kan een kleine groep TSN medewerkers nu verkeerd doen in een winkelcentrum, dit is laten zien dat anderen beslissen en juist de kwetsbare mensen aan de kant wordt gezet.

En vanuit Den Haag maar roepen dat de armoede en werkloosheid aan het afnemen is, de huizen verkoop weer in de lift zit, en de consument weer meer gaat besteden. Er in Stadskanaal en Kampen heel veel thuishulpen hun baan in december vaarwel kunnen gaan zeggen.

Deze sector reeds bij Staatssecretaris Martin van Rijn verschillende keren aan de noodrem hebben getrokken, maar kennelijk zijn ze daar niet gevoelig voor.
De gemeenten worden belast met dit soort ingrijpende maatregelen, en krijgen daardoor de zwarte piet toegespeeld. De vraag die wij ons eens zouden moeten kunnen stellen is, waar wordt het geld wat bezuinigd gaat worden dan nu aanbesteed?
Is dat om onze overheden in stand te houden, dat alle top ambtenaren in het zadel kunnen blijven zitten. Dat er flinke bonussen en hoge ambtelijke top salarissen kunnen worden blijven betaald.

Was het niet beter om onmiddellijk te gaan stoppen met openbare aanbestedingen die ons opgelegd worden door de Europese richtlijnen. Dat is na nu zeker blijkt een gigantische mislukking, kapitaal vernietiging, en ook het gevolg van de grote ontslag golven die over ons land momenteel gaan.
En participatie veel mensen al niet meer kunnen aanhoren, iedere mens zou mantelzorger moeten worden .

Of je nu wel wilt of kunt of niet, de overheid zegt dat je aan ander zou moeten helpen, je niet meer overal aanspraak op kunt maken, zorg in de toekomst schaars verleend zal worden. Alleen nog zeer kwetsbare mensen zullen geholpen worden, al betwijfelen wij dat ten zeerste.
Ook ernstige psychiatrische cliënten kunnen nog bij een GGZ aankloppen, nieuwe patiënten weten niet meer waar ze nog terecht kunnen.

Nederland is bezig haar sociale voorzieningen terug te draaien, zonder dat de top ook maar mee gaat participeren. Het zou anders moeten, het kan anders maar dan wel ook door hen die menen hier de dienst uit te kunnen maken, omdat ze dor die zelfde grote groepen mensen in Nederland op een dergelijke positie gekozen zijn, schijnt nu die zelfde bevolking er geen trek in te hebben zich te laten horen.

Zelfs hun eigen woordvoerders waar zij achter staan of nu stonden , laten het in de politieke arena afweten, is dat dan eigen belang of het niet aan
durven juist voor hunkiezers op te komen.
==============
Deel 2.

Golf van ontslagen en onzekerheid brengt mensen tot wanhoopsdaden.

In een vorige column probeerde ik op correcte wijze de aandacht te vestigen op de grote groepen mensen in ons land, die hun baan zouden kwijt raken.
Het is misselijk makend als je dan ook nog geconfronteerd wordt met de wanhoop van en medewerkster in de thuiszorg die kennelijk niet meer weet waar ze echt nog gehoor kan krijgen, voor de problemen die mensen kunnen ondervinden, voorkomende uit o.a de aanzeggingen om grotendeels helemaal haar baan te moeten verliezen.

Juist op het moment dat een grote zorg organisatie in delen van Nederland , ondermeer in Stadskanaal, Kampen en ook Emmen het personeel laat weten dat ze worden ontslagen of heel veel uren moeten inleveren. En dat allemaal omdat onze overheid die haar verantwoordelijkheid afschuift aan de gemeenten minder geld krijgen om voor de zorg nog in te kunnen zetten. Zij drastische bezuiniging maatregelingen aankondigen.
Mensen die echt zorg nodig hebben worden niet ontzien, ook hen die visueel gehandicapt zijn, en nog zelfstandig wonen worden gekort op thuiszorg.
Mensen die behoren tot de schrijnende gevallen krijgen te horen dat familie, buren of vrienden maar de handen uit de mouwen moeten steken, mensen zijn of worden verplicht mantelzorg te verlenen, althans dat wordt opgedrongen door die zelfde gemeenten en overgebracht ook door de zorg aanbieders.
Wanneer gaat het ophouden met deze afbraak van sociale zekerheden, die toch echt noodzakelijk blijken te zijn. 

Een ander zeer urgente zaak is nu aan de orde, welke mensen verlenen eigenlijk zorg en welke mensen leveren thuis schoonmaak ondersteuning. Moeten wij ons niet snel de vraag stellen of deze hardwerkende mensen die verantwoordelijke taken wel aan kunnen?
Welke mensen worden bij het schrappen van de wsw wet geplaatst onder de nieuwe sociale participatie wet, het zijn veelal de zwakkeren uit onze warrige maatschappij? Het treft weer die mensen die zelf al aan de onderkant van de samenleving moeten leven, zij geen enkele uitwijk mogelijkheid hebben
dan alles aan te pakken dat nog geboden wordt.

Maar ook in andere beroepsvakken is het uitknijpen van het personeel aan de orde van de dag. Buschauffeurs gaan een onzekere toekomst tegemoet , ook in Noord Nederland kun je wachten op grote verschuivingen in het openbaar vervoer en het schrappen van onrendabele lijnen in de toekomst.
Nog erger gaat het worden als de NS het bedrijf Qbuz gaat verkopen aan de Franse spoorwegen.
Het personeel is totaal niet in tel, de aandelen in snelle nationale en internationale lijnen ook in het busvervoer is alleen nog voor deze maatschappij nog maar in beeld. De kleine lijnen zullen stelselmatig gaan verdwijnen, en het personeel heeft het nakijken.

De vraag is nu urgent nu ook nog eens de GGZ de deuren deels heeft gesloten, waar mensen die geen uitweg meer zien, nog echt gehoor kunnen vinden.
Wat staat die thuishulp, de fabrieksarbeider, de vele mensen die op de wip zitten te doen om de eindjes nog aan elkaar te kunnen knopen. Zij het hoofd nog koel houden en op tijd aan de noodrem trekken om een wanhoopsdaad te voorkomen, zoals onlangs nog heeft plaats gevonden.

Belangrijke boodschap is aan al onze mensen die in welke bedrijfstak ook werkzaam zijn, te letten op vreemd gedrag van een naaste collega, ga met regelmaat met anderen in gesprek. Laat iemand op de werkvloer weten dat er mensen zijn die kunnen helpen, ga een gesprek niet uit de weg, draai uw hoofd niet om als je merkt dat iemand in de problemen zit. Wij zijn het aan elkaar verplicht, geef een compliment of schouderklopje aan hen die het moeilijk hebben.
De maatschappij heeft kennelijk er geen oog voor, geen tijd voor een groepsgesprek, maar het grote geld beheerst vele organisaties die ook het water tot aan de lippen staat.

De overheid totaal verkeerd bezig is met de hoge werkloosheid, de wsw medewerkers die straks bij een reguliere werkgever aan de slag moeten, worden gebruikt als tel cijfers voor succes van nieuwe banen. Het is rampzalig wat deze minister aan het doen is, ze creëert helemaal deels geen nieuwe banen maar verplaatst wsw banen.
Nieuwe banen er voor onze wsw medewerkers er amper voor handen zijn, maar zij houd voorlopig nog vast aan haar eigen mening. Deze mensen hebben onze zorg en toezicht hard nodig, ze zullen straks en nu al deels in grote problemen gaan komen, ze kunnen nauwelijks nog terecht bij psychiatrische ondersteuning en begeleiding dicht bij huis.

De gemeente Emmen een slordige 105.000 inwoners telt, de GGZ in Emmen het grote gebouw die pas was aangekocht aan de stationsstraat heeft moeten sluiten. Ook het gebouw bij het Scheperziekenhuis grotendeels al ontruimd is, er kunnen geen nieuwe cliënten meer terecht, dor verwijzen naar GGZ Assen
of Beilen. Het kan niet waar zijn, en het gebeurd dat juist de zwakkeren het niet meer zien zitten, noemen we dit sociale participatie.
Is er dan sprake van een wanhopige situatie als je naar jaren van arbeid opeens op straat komt te staan.
Hoe wanhopig zullen velen zich voelen, en waar gaat dit nog meer toe leiden.

Jan Wolters
Emmen
Vrijdag 14 augustus 2015
Tel: 0591-676990
jan.wolters@home.nl

Recente reacties

    Persvoorlichting (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur):

    Copyright © 2020 WilNu

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *