Regeerakkoord puur zakelijk, weinig menselijk  en vol met allerlei misleidingen.

 

Het akkoord wat gesloten is, is nog vlees nog vis. Wanneer mensen in de spiegel zouden kijken van welke partij dan ook binnen de coalitie, zou men de conclusie moeten trekken: “Dit is het meest ongeloofwaardige kabinet van na de tweede wereldoorlog.”

 

De dag na de verkiezingen maakte ik een voorspelling, blijkens het ontstane akkoord zitten wij op het goede spoor.
Veel wordt er vooruit geschoven als het te moeilijk wordt en het om principes gaat, zoals de discussie over voltooid leven , het belangrijkste punt voor de Christen Unie.
Met een warrige verdediging wordt het vooruitgeschoven. Eerst wil men gaan onderzoeken om hoeveel mensen het gaat en dan zien wij wel verder.

Het doel van het kabinet zo staat in het akkoord, een sterk land nog beter te maken voor iedereen, nadrukkelijk ook voor mensen die nu het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor hen is. We investeren in ieders kansen en versterken het collectief.
En juist dit zijn pure leugens. Met de BTW verhoging en het rekening rijden voor vrachtwagens zal alles duurder gaan worden.

Geloof mij dat met het rekeningrijden vele producten duurder zullen worden. Dit zal vrees ik doorberekend gaan worden aan de consument, die producten in b.v. de winkel koopt. Daarboven op de BTW verhoging van 3% en het is kassa.
Ook de kosten op aardgas die per gezin gemiddeld 150 à 200 euro per jaar zullen bedragen zullen vooral de minima gaan voelen.
Dat de inkomsten belasting omlaag gaat wordt het inderdaad gecompenseerd voor de middengroepen, maar ook dan zal het veelal broekzak vestzak zijn.

De bijstandsgerechtigden, chronisch zieken zijn  het meest de dupe van dit asociale beleid.
Nu al staat vast dat gemiddelde boodschappen 20 euro per maand duurder zullen worden en dan heb ik het nog niet over b.v. medicijnen, die niet door de verzekering worden betaald.

Aan het oneerlijke rechtssysteem wordt niets gedaan, men blijf af van een discussie rond artikel 120 van de grondwet en artikel 162 SV.

Men komt niet verder als te stellen, dat bestaande juridische procedures  complex zijn en voldoen niet altijd aan het oplossen van alledaagse problemen van burgers. Maatschappelijk effectieve rechtspraak vereist innovatieve wetgeving die ruimte biedt aan de rechter om te experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en conflicten niet op de spits drijven. Hiervoor komt wetgeving die experimenten mogelijk maakt. Er komen ook experimenten met buurtrechters die regelmatig in de buurt zitting hebben, een klein bedrag aan griffiekosten vergen, zich richten op juridisch eenvoudige zaken en bestaan uit (kanton)rechters die ook in de gewone rechtspraak werkzaam zijn of waren. De buurtrechters richten zich waar mogelijk op finale geschillenbeslechting.

Men denkt er niet bij na, dat met de huidige verharde samenleving en een niet eerlijke rechtspraak er het nodige mis kan gaan, of moeten er bunkers in wijken worden gebouwd?

Iets waar wij de huidige politiek aan zullen houden is het besluit, dat mensen die niet elektronisch  kunnen communiceren dat ook op een andere manier kunnen blijven doen. Daarom blijft er een keuzemogelijkheid om per post met de overheid te communiceren. Vooral voor ouderen is dit een prettig besluit. Wij zijn benieuwd of b.v. Gemeentes en de Belastingdienst zich er aan zullen houden.

Bij een zeer groot deel van mensen die WMO-Zorg ontvangen, raakt het eigen risico in de ZVW vol. Om deze stapeling van eigen betalingen tegen te gaan, komt er een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van de WMO-Voorzieningen. Doordat de eigen bijdragen niet langer afhankelijk zijn van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling, kunnen uitvoeringskosten en administratieve lasten fors omlaag.

Wij zijn zeer benieuwd naar de uitwerking en of op een andere wijze mensen toch worden benadeeld.

Doordat de werkdruk van wijkverpleegkundigen en hun team niet gaan profiteren van extra gelden zullen de problemen steeds verder gaan toenemen.

Het doorgezette beleid laat duidelijk zien, dat er niet bij nagedacht is, mensen te verplichten op oudere leeftijd zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen. Op zich toe te juichen, maar dan moeten de voorzieningen wel op orde zijn. Met het sluiten van verzorgingshuizen plus de afbouw van de sociale woningbouw neemt de eenzaamheid steeds verder toe, zo ook zal het aantal zelfdodingen gaan toenemen. Dan is het natuurlijk prachtig zoals de Christen Unie denkt, maar het wegnemen van de dreiging lijkt mij veel belangrijker.

Het regeerakkoord biedt weinig hoop dat er bepaalde stappen zullen worden genomen. Men komt niet verder als de broodnodige gelden te investeren in de verpleeghuiszorg.
De rest mag het zelf gaan uitzoeken!

Een dooddoener opgetekend in het regeerakkoord is , dat er balans op de arbeidsmarkt moet zijn, wat ook zal betekenen , dat werkenden voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan hun dierbaren, bijvoorbeeld om zorgtaken te vervullen, dat zij de tijd en mogelijkheid krijgen om in zichzelf te blijven investeren om productief te kunnen blijven en dat doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd in goede gezondheid goed mogelijk is.

Om dan de AOW leeftijd blijven te verhogen is duidelijk in tegenspraak hiermee. De ervaring zal leren dat steeds meer ouderen, die boven de 65 moeten werken met allerlei klachten te maken zullen hebben. Met andere woorden zal zoals dikwijls gebeurt bezuinigd worden op in dit geval sociaal, maar aan de andere kant zullen de zorgkosten omhoog gaan. Dus een vicieuze cirkel, waarbij niet gedacht wordt aan het wel en wee van de burger.
Uiteindelijk heeft alles te maken met politieke keuzes. Met lagere gezondheidskosten, waar Wil Nu naar streeft, kan de AOW leeftijd eenvoudig weer terug naar 65 en er ook blijven!!

In het regeerakkoord staat dat een asielvergunning in eerste instantie voor drie jaar verleend wordt en niet langer voor vijf jaar. Daarna kan men in aanmerking komen voor een vergunning voor nog eens twee jaar. Wie na deze twee tijdelijke verblijfsvergunningen nog steeds voldoet aan de eisen voor een vluchtelingenstatus krijgt een vergunning voor onbepaalde tijd.
Dit is een goede zaak, hierbij zal de rechtspraak moeten worden aangepast en zal er meer mankracht moeten komen. Mensen moeten  niet jaren in onzekerheid leven.

Belangrijk is wel dat er goede controle komt, waarbij in deze ook een eerlijke rechtspraak wordt gegarandeerd. In alles staat Wil Nu voor een hersteld evenwicht, waarbij nieuwkomers op de zelfde wijze worden behandeld als mensen die in de problemen komen en veel minder steun ontvangen als de asielzoeker. Daardoor wordt ook het haatzaaien door onze eigen overheid gecreëerd.

 

Arjan Gelder – Voorzitter en Oprichter Wil Nu: www.wilnu.nu .

 

12 oktober 2017.