Zorgstelsel toe aan grondige renovatie

Inleiding

Om inzicht te krijgen in ons zorgstelsel, zal men eerst de geschiedenis moeten kennen. Want door kennis te delen over het verleden, krijg je inzicht in het heden en de toekomst. In 1941, tijdens de bezetting, heeft de bezetter een zorgstelsel geïntroduceerd via het Ziekenfondsbesluit, gebaseerd op de in Duitsland werkende “Krankenkassen”. Dus werd het Ziekenfonds ingevoerd voor mensen die een beperkt inkomen verdienden. Later heette die loon- of inkomensgrens de zogeheten “welvaartsgrens”. Verdiende men boven de welvaartsgrens, dan moest men zich particulier verzekeren. Op deze wijze ontstonden er dus ziekenfondsen die een regionale oriëntatie hadden, want de ziekenfondsen, een stelsel in natura, kochten hun zorg in bij de zorgaanbieders op regionaal niveau. En dat werkte heel goed, want de huisarts was degene die de verwijzing naar specialisten en ziekenhuizen etc. verzorgde. Mensen hadden toen een kleine actieradius vanwege het ontbreken van een auto en waren minder mondig in die tijd dan vandaag de dag! Daarnaast ontstond een stelsel van particuliere ziektekostenverzekeraars, die particuliere ziektekostenpolissen verkochten op basis van het restitutiemodel (je gaat naar een arts of specialist in een ziekenhuis van jouw keuze, en de rekening werd betaald). Veelal kochten werkgevers particuliere collectieve ziektekosten contracten in bij verzekeraars voor hun kaderpersoneel. Dus voor werknemers (en hun gezinsleden) die boven de zogeheten welvaartsgrens verdienden. En dat stelsel heeft jarenlang uitstekend gefunctioneerd.

Lees meer...

De Lacune van Medisch Recht. MEDISCHE VOORUITGANG GAAT OVER LIJKEN.


Als je bij een arts komt loop je het risico in handen te vallen van een carrièreavonturier?
Lectori Salutem! Onderstaande duiding gaat over de lacune in medisch recht betreft handhaving.
Medische zorg is feilbaar, dat roept men zelden hardop, maar simpel gesproken ook met de ontwikkeling
van de medische kennis worden medische inzichten en vraagstukken tot behandeling steeds complexer.
Naast gewone letselschade door onverhoopte omstandigheden, bestaan er ook behandelingen mét
patient-consent -waar geen behandel-protocol voor bestaat-, omdat het ‘nieuw’ is, en waarbij de uitkomst
van een behandeling ook onvoorziene risico’s kan dragen.

Lees meer...

Medische Vooruitgang Gaat Over Lijken 

Rode Hoed Amsterdam 29 november 2016


Arts Filosoof Bert Keizer organiseerde de gespreksavond rond het thema ‘Medische Vooruitgang’.
Met de term ‘Over Lijken Gaan’ beoogde hij gewoon meer publiek te trekken om de avond te willen
bijwonen. Maar helemaal leeg is die term echter nou ook weer niet: Prof. Smalhout benoemde het in
1993 al: ‘Crimineel gedrag komt in alle lagen en kringen van de samenleving voor, dus ook en soms
juist in de medische hoek’, maar zoals ook zal blijken uit het onderstaande verslag van die avond:
medische zorg kent algemeen ook haar onvolkomenheden en kan daarmee ook feilbaar zijn.

Lees meer...

Zorgkosten ondraagbaar voor minima

Vooral huishoudens die net meer dan 130 procent van de bijstandsnorm verdienen en hoge ziektekosten hebben, krijgen financieel de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt. Onderzoeker Marcel Warnaar van het Nibud ziet dat Nederlanders met een laag inkomen steeds zwaarder gebukt gaan onder hun zorgkosten.
lexvanlieshoutANPblauwlexvanliehout.jpgFoto: ANP Lex van Lieshout

Het Nibud berekent al sinds jaar en dag de bestedingsruimte van verschillende huishoudtypen bij diverse inkomensniveaus. Warnaar: ‘We kijken bij gemeenten onder meer naar zogenoemde ‘armoedevallen’. Daarbij moet je denken aan situaties waarbij huishoudens met een hoger inkomen uiteindelijk minder overhouden, omdat allerlei uitkeringen en toeslagen wegvallen. Zoals bij een ziekte of een handicap. Hoe veel of hoe weinig je voor ziektekosten gecompenseerd wordt, ligt sinds de transitie aan de gemeente waar je woont en hoe hoog je inkomen is. Grosso modo kunnen we zeggen dat Nederlanders die net boven het minimum uitkomen en zware zorgkosten hebben, er sinds 2014 op achteruit zijn gegaan.’

Overheveling gemeenten
In 2014 is het stelsel van tegemoetkoming in het eigen risico (CER) en de Wtcg-vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Toen is de ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten overgeheveld naar de gemeenten. Die konden daar eigen beleid in gaan voeren. Het Nibud kijkt hoe dit financieel uitpakt bij huishoudens in verschillende profielen. Een profiel wat daar negatief uitsteekt zijn gezinnen met kinderen met een bijstandsinkomen of net iets meer. ‘Zij krijgen weliswaar veel ondersteuning van de gemeente, ook bijvoorbeeld voor sociale participatie. Maar zij hebben al grote moeite om alle noodzakelijke uitgaven te betalen. Door de extra zorgkosten wordt dat nog problematischer. Zij duiken fors de min in, en dat gaat steeds dieper.’

Geen belastingaftrek
Een tweede problematische groep is de inwoner met een inkomen net boven bijstandsniveau tot aan modaal, die niet meer in aanmerking komt voor de gemeentelijke inkomensondersteuning, maar die wel hoge zorgkosten heeft. Uit berekeningen van het Nibud blijkt dat ook deze groep hard getroffen kan worden wanneer er extra uitgaven aan zorg zijn. ‘Waar zij vroeger nog ondersteuning kregen via de belastingaftrek of de wtcg-vergoedingen, krijgen ze in de meeste gemeenten geen extra bedragen meer. Veel gemeenten hebben de ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten geconcentreerd bij de laagste inkomensgroepen.’

In een recent artikel in vakblad Sociaal Bestek waarschuwen Warnaar en collega-onderzoeker Corine van Gaalen gemeenten en sociale wijkteams om alert te zijn voor deze armoedevallen waardoor mensen in flinke financiële problemen terecht kunnen komen.

Dossier Transitie langdurige zorg
De AWBZ gaat in delen over naar de WMO en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet Jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

De onrust binnen de EU

 

Geschreven door Jan Wolters

Zaterdag 25 juni 2016

Nog maar nauwelijks bekomen van de uitslag van het gehouden referendum in het Verenigd Koninkrijk, breekt er opeens in veel landen van de E.U stevige onrust uit .

Zelfs in Engeland is het onrustig geworden nu blijkt dat heel veel burgers met vele vragen blijven zitten. Schotland roept om een referendum om onafhankelijk te willen gaan worden, al snel blijkt dat een krappe meerderheid toch kiest om deel te blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. Maar of daarmee de druk van de ketel is genomen zal de komende tijd nog moeten blijken.

De 6 landen Duitsland,Italië,Frankrijk,Luxemburg ,België en Nederland kwamen in spoedberaad in Berlijn onlangs bij elkaar, omdat zij nu tot de conclusie zijn gekomen er grote veranderingen bij de E.U moeten worden doorgevoerd, wil men de 27 aangesloten landen nog langer bij elkaar proberen te houden.

Lees meer...

Burgers  in Groningen en Drenthe staan met de rug tegen de muur.

Geschreven op vrijdag 21 mei 2016 door Jan Wolters Emmen.

Er is al geruime tijd sprake van grote onrust onder de inwoners van vele dorpen in Groningen maar ook in Drenthe over de afhandeling van gemelde schade , mogelijk veroorzaakt door bodem verschuiving of bodemdaling tengevolge van gaswinning en opslag  in de bodem.

De NAM wederom ook in het dorp Steenbergen  gemeente  Noorderveld het op de lange baan aan het schuiven is , vanwege nu  volgens de verklaring van de NAM  woordvoerder  dhr. Sake Jan Terpstra er enige vertraging in het onderzoek en afwikkeling is gekomen o.a. door   de inmenging van  de Nationaal Coördinator Groningen  Hans Alders  in Steenbergen .

Het lijkt er  op dat ook de overheid en bij monde van Minister Kamp maar ook de gemeente Westerveld hier nog een rol in hebben, die niet onderschat moet worden .

Dat burgers in een impasse komen, waardoor  velen niet meer weten wie nu wel of niet verantwoordelijk gesteld kan en moet worden gesteld voor de ontstane schade.

Burgers die veel schade aan woningen en opstallen hebben en er zelfs sprake kan zijn van verzakkingen en/of instortingsgevaar op den duur zullen al snel te maken gaan krijgen met hun eigen gemeentebestuur,  vooral met de afdeling veiligheid ,handhaving en dergelijke.

Voormalig oud commissaris van Groningen  dhr. Hans Alders  wil juist dat ook de gemeente Westerveld hierin een rol gaat spelen, dat kan tot  ingewikkelde afwerking gaan leiden in verschillende gemeenten.

Ook in Zuidoost Drenthe  in het voormalige  gaswinningsgebied Roswinkel  stapelen de problemen zich al geruime tijd op.

Een hoogbejaarde inwoner van Roswinkel is al ruim een jaar verwikkeld  met de NAM  om aan te  tonen dat er schade ontstaat aan zijn eigendom, een schuur op zijn grond.

Hij heeft veel e-mail verkeer  gehad en nog voert met de NAM  en andere direct betrokkenen, maar ook op de vraag om een uitvoerig bodem onderzoek ter plaatse uit te voeren in het voormalige gaswinningsgebied Roswinkel op korte termijn uit te voeren, wordt niet gereageerd.

En volgens de hoogbejaarde man van 81 jaar is er sprake  van ernstige bodemdaling/verschuiving, ook bij de directe omgeving van aanpalende percelen van de naast gelegen   landerijen is duidelijk te zien dat er wel degelijk iets aan de hand is.

Op het erf van de bewoner staat al meer dan 50 jaar een schuur waar hij zijn machines en tuingereedschappen in stalt, deze schuur had in het verleden geen last  van  scheuren of verzakkingen.

Al meer dan een jaar is er wel sprake dat er in één muur twee scheuren zijn ontstaan door bodemdaling/verschuiving.

Dit komt mogelijk door wel degelijk de gaswinning in zijn achtertuin in het Roswinkelerveld  achter zijn perceel.  Een lange correspondentie heeft nagenoeg niet het gewenste resultaat  gehad, ook geen gehoor bij de NAM die alle aansprakelijkheid van zich af schoof, door te melden dat er geen trillingen in de bodem zijn waargenomen in dit gasveld de laatste jaren.

De bewoner op zijn hoge leeftijd ging in gesprek  met de wethouder dhr. René van der Weide van de gemeente Emmen, ook dit gesprek had niet het beoogde succes. Wel had hij aangedrongen om een bodemdeskundige van grondzaken langs te sturen om o.a. de grondslag en bodem onderzoek te laten verrichten.

Hij kreeg in december 2015 bezoek van twee ambtenaren gemeente Emmen, onlangs kwam hij pas te weten dat dit geen bodemdeskundigen waren maar op hem afgestuurd waren om eens te gaan kijken naar de  veiligheid en bouwconstructie van zijn schuur.  Het waren ambtenaren van de afdeling Vergunningen,Veiligheid  en handhaving.

Na het bezoek in december 2015 heeft de eigenaar niets meer  vernomen tot onlangs hij in mei 2016 een telefonische melding kreeg van het gemeentehuis Emmen dat er een aangetekend schrijven onderweg was.

Het was een klap in het gezicht van deze  bewoner en eigenaar van de schuur , het bericht  vermelde dat zijn schuur  vele jaren geleden voordat hij het aankocht in 1991 zonder vergunning gebouwd was, zij hadden geconstateerd  de schuur nu onveilig was , en nu er sprake zou zijn van instortingsgevaar .

Vervolgens  aangezegd is geworden de schuur  binnen 1 week te omringen met hekwerk en deze niet meer te betreden. De schuur vervolgens binnen 6 weken na datum af te breken en af te voeren .

Dat de schuur al vele stormen in het open Roswinkelerveld heeft doorstaan, er geen deur klemt of er enige verandering is opgetreden. Met andere woorden is hier sprake van het schaakmat zetten van een al tijden  klagende bewoner die ernstige schade heeft van  bodemdaling /bodemverschuiving , die de bewijslast te gaan ontnemen op zo’n  korte termijn.

In een gehouden gesprek met   een jurist van de afdeling veiligheid en  handhaving  bleek  dat in 6 maanden tijd van niet reageren er een dossier was opgebouwd , met tal van foto’s en brieven  waarvan de eigenaar totaal geen kennis had, hij ook geen toestemming in al die maanden had gegeven aan buitenstaanders om zijn perceel te betreden.

Je kunt stellen dat het hier gaat om op onrechtmatig  verkregen bewijslast  er met een dergelijk  dossier nu gedreigd gaat worden, hij nu onder hoge druk staat om op korte termijn te gaan voldoen aan de opgelegde dwangmaatregel van de gemeente Emmen.

Hij is zelfs nu tegengewerkt geworden om een blokhut op een in eigendom ander deel van zijn perceel daar neer te zetten, om zijn materialen in op te kunnen slaan, om mee te werken aan afbraak schuur. Het betreffende perceel in eigendom een agrarische bestemming heeft en niet toegelaten gaat worden daar een opslag blokhut van 25 vierkante meters ter vervanging  van de schuur te gaan plaatsen. Na afbraak schuur zou hij zelfs nog bij de gemeente Emmen een aanvraag moeten doen of het toegestaan is op de plaats van de afgebroken schuur de blokhut daar te mogen plaatsen.

Er is respijt gegeven tot  8 weken  dan zou de schuur afgebroken moeten zijn, hoe krijgt iemand van 81 jaar dit in zo’n korte tijd dit geregeld, waar moet hij zijn kostbare spullen stallen .

Er is een bordje op de schuur geplaatst met verboden toegang, de schuur  was altijd al voorzien van een dubbel  slot en niet toegankelijk voor onbevoegden, Zijn entree na een lange oprijlaan is voorzien van een dubbel hek van ongeveer 1.50 meter hoog , de gemeente Emmen verlangt een hangslot op dat toegangshek  om betreden van onbevoegden te vermijden.

Ongetwijfeld hebt u het wel eens gehoord, hoe burgers plotseling behoorlijk in de tang worden genomen als ze zelf iets melden en daar graag een antwoord op willen hebben.

Ook hoorde u vast wel eens dat er burgers zijn die eigenlijk met het zelfde van doen hebben, maar bij navraag hun mond niet meer open doen omdat ze een regeling met de NAM  schijnen te hebben getroffen, en niets naar buiten mogen brengen.

De vraag die de bejaarde man nog stelde is of het gemeentelijk gezag zonder toestemming eigenaar mag staan te fotograferen, gegevens mag verzamelen  ter plaatse op zijn erf zonder toestemming .

Zijn al die burgers  die met dit soort zaken te maken hebben nu vogelvrij verklaard , en kan met dit soort aanzeggingen van gemeenten veel bewijsmateriaal  al vroegtijdig   onttrokken worden als zijnde bewijslast  in een lopende  zaak.

Deze  zaken dienen landelijke bekendheid te krijgen, hoe de overheden , de  NAM  en andere betrokkenen met getroffen burgers om gaan. Het des te meer toont aan  hoe kwetsbaar een gewone burger is , die in een fuik van wet en regelgeving beland waar  niemand op zit te wachten.

Geschreven door Jan Wolters

Emmen Tel: 0591-676990

Mob. 06 22 44 21 00

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verkiezingen in een voortdurend veranderde maatschappij.

Geschreven op maandag 2 mei 2016

Het nog maar net een dag eerder 1 mei de dag van de arbeid was, en een paar dagen later in deze week gedenken wij op 4 mei de burgers die hun leven  hebben gelaten tijdens de oorlogen. En op 5 mei(Hemelvaartsdag)  Bevrijdingsdag staan overal in het land burgers feest te vieren omdat het dan de dag van de bevrijding is.

Vrijheid toch wel erg belangrijk is, en een groot voordeel is het als je in ons land woont waar toch ook over het algemeen respect is voor iedereen, waar vrije meningsuiting een verworven recht is.

Leven in een democratisch Nederland kent uiteraard vele wetten en regels, die ook wel eens afwijken van zaken die ons aan het hart liggen, wij dan ook graag zien dat er als dusdanig naar gehandeld gaat worden.

Onze overheid, de Provincie en ook je eigen gemeente bestuur het in deze woelige maatschappij het ook niet altijd bij het goede eind hebben, en wij burgers van Nederland daar best wat van mogen vinden.  Heden ten dage kun je al snel via social media contact leggen met de overheid, zelfs via e-mail en andere moderne communicatie apparatuur, telefoons, tablets, je Iphone, Ipad  en ga maar door. Het is een gegeven dat heden ten dage bij welke onderwerpen dan ook in heel ons mooie Nederland en ver daarbuiten gebruik gemaakt wordt van deze snelle moderne middelen. Ondenkbaar als je een jaar of 10 terug kijkt, nu heeft meer dan 95% een mobieltje een tablet of een labtop ter beschikking. Iedere dag vele zinvolle maar ook onzinnige berichten verstuurd worden door jonge maar zelfs ook door heel veel ouderen.

Je zou dan aannemen dat onze burgers best wel met de huidige tijd mee gaan, er heel veel jongeren en ook ouderen met of zonder een beperking iedere dag opnieuw zich laten verassen wat er weer veranderd is, en het juist hun nieuwsgierigheid op wekt, en of zij het ook onder de knie kunnen krijgen om juist mee te  willen doen.

Kinderen die overzee wonen, familie waar ze eerder nooit dagelijks of wekelijks mee in contact konden komen in het verre buitenland, omdat bellen te duur was is heden ten dage allemaal mogelijk. Er maar enkelen zijn die het te moeilijk vinden, maar ook voor burgers die een grote afstand hebben van deze moderne middelen is altijd nog het papier en de pen of potlood ter beschikking toch.

Heden ten dage hoor en merk je in de voorbereidingen dat het weer mogelijk is om als Nederlands Staatsburger wij een stem mogen uitbrengen, dat deelname  van onze burgers steeds meer aan het afnemen is. Om tal van reden maken velen zich er met een “Jantje van leiden” vanaf, geen tijd en waar doe ik het voor.

Als deze tendens door gaat zetten dat er zo’n terugloop is in de opkomst, is niet goed voor onze economie en maatschappij. Dus zal de overheid nog eens goed moeten gaan nadenken of de koers en keuzes over de mannier om een stem te gaan uitbrengen niet snel bijgesteld zou moeten worden aan deze nieuwe tijden.  Wij stemmen  op het stembureau met een rood potlood en kleuren een rondje rood  om hem maar als geldige stem mee te laten tellen.  Niet altijd is er sprake van onwil, ook het werk kan je dusdanig in beslag nemen dat je het gewoon vergeet.

Anders stemmen kan velen weer over de drempel helpen, me te doen en mee te laten praten.

De stemcomputer komt niet terug denken velen, veel storingen en uitval .

Het stemhokje en het rode potlood moet altijd blijven voor hen die daar altijd gebruik van zullen maken. Maar laten wij de overheid aansporen ook mee te gaan in deze (niet tegen te houden)

moderne communicatie maatschappij.

Stemmen via je Iphone,Ipad, mobiele telefoon, tablet, labtop , computer moet mogelijk gemaakt worden.

Op de dag van de verkiezing zou je op iedere modern toestel een Rijksoverheid APP moeten kunnen downloaden.

Je opent deze APP en onder verkiezingen krijg je dan een scherm waarin de burger zijn persoonlijke BSN kan invullen, die is dan gelijk gekoppeld aan naam van de gebruiker. Daarna kun je op lijsten klikken en alle politieke partijen die meedoen komen aan je voorbij op je scherm.

Klik dan op de partij die je wenst en scroll naar de persoon van je eigen keuze .

Dat alles kan alleen via je ingevoerde BSN , en je kan dan als je alles doorgelopen hebt op kiezen klikken in een eind scherm. Wanneer je dat gedaan hebt, blokkeert gelijk je  eigen BSN bij het programma verkiezing. Het is dan nooit mogelijk nogmaals op dat zelfde BSN een tweede stem uit te gaan brengen. Een BSN nummer corresponderende met je persoonlijke gegevens als naam en geboortedatum zal nooit tot fraude kunnen gaan leiden. Stemmen    vanuit het buitenland, vanaf je werkplek, de supermarkt, de universiteit, in de trein, bus,tram of taxi,thuis, in het zorgcentrum en zelfs ziekenhuis is dan mogelijk.

De toegevoegde waarde zal zijn dat duizenden burgers spelenderwijs weer hun belangrijke stem gaan uitbrengen, van jong tot oud , met of zonder beperking geen belemmering meer kan zijn om geen geldige stem uit te gaan brengen. Het komt onze maatschappij en  een goede democratie weer ten goede.

Wie gaat als politieke partij dit inbrengen in de Tweede Kamer , binnen de Provincie en Gemeenten om er over te gaan nadenken.

Laten wij niet te lang blijven hangen in oude tijden, maar juist gebruik gaan maken van middelen die voor een ieder bereikbaar zijn. De overheid kan die zelfde APP gaan gebruiken  voor tal van andere belangrijke zaken naar de burgers toe. Al enkele dagen van te voren kan de APP al een melding sturen  met aankondigingen, zo bereik  je ook grote delen van de jongeren die je anders moeilijk te bereiken zijn.

Ik ben mij ervan bewust dat onze IT medewerkers, zelfs zij die in opleiding zijn hier een uitdaging hebben het te gaan presenteren aan ons als gebruikers van de moderne wijze van communiceren.

Voor hen die beschikken over juist de moderne communicatie middelen zou onze overheid allang een plan voor moeten hebben klaar liggen.

Versnelde invoer digitaal je stem uitbrengen sneller mogelijk dan wij denken.

Geschreven door Jan Wolters

Emmen Tel: 0591-676990

Mob: 06 22 44 21 00

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De inzichten van Jan Wolters liggen duidelijk in de lijn van Wil Nu, kijk daarvoor op: http://www.wilnu.nu/index.php/programma/hervorming-van-de-democratie-met-echte-controle

      

Hebben wij boter op ons hoofd?

 

 

Straks geen plaats meer voor.

In de gezondheidszorg, de zorg aan huis, de werkgelegenheid in tal van sectoren staan enorm onder druk. Het woord “Crisis) ligt ons allemaal nog vers in het geheugen.

Opeens schrijven de dagbladen dat in veel gemeenten er een flinke bezuiniging is behaald op de zorg in het algemeen, vele duizenden euro’s  bespaard op juist die zorg die ouderen maar ook jongeren zo hard nodig hadden, en die op tal van mannieren flink zijn gekort waardoor ze in de problemen zijn gekomen.

Zelfredzaamheid,sociale participatie en  samen de kar trekken en hulp van naasten zou ons volgens de overheid weer met beide benen op de grond zetten.

Vele ouderen en zij die met een ernstige beperking moeten leven nog amper hun problemen durven voor te leggen. Velen van deze groepen juist helemaal geen directe familieleden vrienden of anderen kunnen en niet meer durven vragen  of ze even kunnen helpen. Kinderen die ver wonen , buren zelf hun gezin draaiende  moeten houden omdat ze alle twee werken. Familie staat niet altijd klaar om bij te springen, en hoe staat het dan met al die werkloze burgers en het leger vrijwilligers. Gelukkig is er best ook nog wel een groep vrijwilligers, die zich met hand en span diensten op een juiste wijze goed blijven aanbieden, en die niet een reguliere baan in de weg hebben staan.

De groep vrijwilligers waar al veel over is geschreven is sterk aan het afnemen, geen toekomst perspectief , geen uitzicht op echt een betaalde reguliere baan, dat was voor velen de achterliggende gedachte om toch via een vrijwilligersbaantje toch weer in te stromen op de reguliere arbeidsmarkt.  Heel even erg leuk om iets te doen voor een ander, maar zodra blijkt dat het inzicht komt dat het werk eigenlijk een betaalbare job zou moeten zijn en ook geweest is, zullen vrijwilligers hoe goed ook bedoelt er mee gaan stoppen, zodat instroom van opgeleide krachten op tal van opengevallen plaatsen weer kunnen solliciteren. Het kapitaal dat bij vele gemeenten gewonnen is door deze bezuinigingsronden zou verplicht terug moeten gaan vloeien in de pot “Zorg aan huis “.

Het budget inzetten voor aanpassingen, zorgverlening voor hen die het echt nodig hebben , en laten wij eens goed kijken wie de thuiszorg in Nederland over het algemeen in handen hebben gekregen, was het niet “Home First”, hebt u al gekeken waar dit bedrijf oorspronkelijk vandaan komt. Hebt u al gezocht via google dat men spreekt over “First Compagny”.

Is dit niet echt iets vanuit de VS aangestuurd, waar de zorg zelf op een veel lager niveau ligt dan in ons land. Wordt er binnen de E.U en de VS niet gesproken over tal van handelsverdragen, zoals het TTIP verdrag en het handels verdrag met Canada en andere landen.

Lopen wij binnen Europa nog niet meer de kans ook in ons rijke Nederland) dat op het gebied van de zorg er nog een extra bezuiniging doorgevoerd gaat worden, wij nog op slechts op een heel klein deel zorg thuis en elders kunnen rekenen, omdat er geen belastinggeld meer over is of nog heel weinig budget zal zijn.

De minister nu al breed  lachtent toe kijkt waar VNG en de gemeenten mee bezig zijn, de zorg nog meer te korten en veel beschikbaar gesteld geld over blijft, dus volgend jaar nog minder naar de gemeenten toe denkt hij nu al.

Onze eigen professionele bedrijven die zondermeer hun vak verstonden zijn of gaan failliet aan de lopende band, personeel massaal op straat komen te staan, een kleine groep kan aan de slag bij “Home First” een andere kleine groep gaat aan de slag bij een andere kleine organisatie die ook het water tot aan de lippen staat tegen een veel lager uurloon.

Hadden wij het niet over  trans Atlantische handelsverdragen tussen grote machthebbende landen in de wereld, hoe ver laten wij als burgers dit toe dat ook onze overheid kiest voor goedkopere producten en in te zetten personeel.

Laten wij ons dan ook door  het Europese parlement naar de slachtbank brengen, zodat wij niets meer te kiezen hebben op het gebied van gelijkwaardige behandeling,beloning, vakbekwaamheid en veiligheidsregelgeving en vooral toezicht op onze strenge Europese  eisen ten aanzien van gezondheid en de farmaceutische industrie  goed zelf onder controle moeten houden (ook uit de VS).         

Het sluiten van verdragen met grote landen zoals de VS zou er toe moeten leiden dat juist in ons land Nederland de economie weer aan kan trekken, de werkgelegenheid weer snel zal kunnen toenemen. Er juist nieuwe bedrijven zich in de zwakkere gebieden zoals Zuidoost Drenthe uit het buitenland zich hier zouden gaan vestigen. Zij half fabrikaten hier zouden gaan importeren om ze vervolgens hier binnen Europa aan te bieden. Hulpmiddelen daar een klein deel vanuit zouden kunnen maken.

Als het juist omgekeerd slechts maar een heel geringe bijdrage oplevert voor het herstel op tal van gebieden, ook in de zorg en welzijn sector , de medische sector, wij ons nog eens flink achter de oren moeten krabben dit alles  zondermeer te accepteren. Een stem zonder roodpotlood zit er mogelijk aan te komen, iedereen doet weer mee is mijngedachte daarover.

Kies vanuit uw werkplek, kies vanuit het zorgcentrum, de supermarkt , de wachtkamer of onderweg in de trein, bus of taxi, het kan mogelijk worden gemaakt  .Het  stemhokje blijft net als de blauwe brief er naast dan vast wel bestaan voor een enkeling die geen gebruik maakt van de moderne communicatie middelen.

Geschreven door Jan Wolters

Emmen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 0591-676990

 

 

Met zijn hartenkreet legt Jan Wolters de vinger op de zere plek. Het kan en het moet anders!! Mobiliseren en organiseren om de huidige politiek aan te pakken. Volgend jaar moet het mogelijk zijn, wanneer Wil Nu echt met oplossingen zal komen, om aan dit asociale beleid een eind te gaan maken. Onze ouderen en gehandicapten verdienen beter als wat momenteel wordt voorgeschoteld!!

 

 

 Open brief vanuit Emmen over de afbraak van de zorg, wat in feite voor ons gehele land geldt.

Straks geen plaats meer voor demente en gehandicapte burgers bij dag opvang.

 

Het zal niemand ontgaan zijn dat wij in zeer roerige tijden leven, de verworven zekerheden worden ons als burger steeds vaker en meer ontnomen.

Wij met verbazing en onbegrip via de media kennis nemen van de onzalig makende berichten vanuit politiek Den-Haag, en de berichtgeving van ons eigen college van Burgermeester & Wethouders.

Hoe is het mogelijk en hoe kunnen u en ik het uitleggen dat een hoog bejaarde man die aantoonbaar ziek is en nog wel met enige hulp zelfstandig kan wonen, flink gekort zal worden op zijn hulp in de huishouding.

Hoe kan het zijn dat een jongeman met een dwarslaesie die echt niet zonder huishoudelijke hulp zelfstandig meer kan wonen meer dan 3 uur gekort is gaan worden in de huishoudelijke hulp.

Hoe kan en moet ik iemand vertellen dat een bejaarde blinde man die nog in het ouderlijk huis woont ook 3 uur gekort is geworden, geen tijd meer voor de poststukken, geen tijd meer boodschappen te doen.

O ja al deze voorbeelden zijn met naam en adres bekend, en ja bezwaar is er gemaakt, dat heeft in een enkel geval 10 minuten opgeleverd.

Maar nu oog voor de burgers die aan dementie lijden en al die anderen die op enige wijze een ernstige beperking hebben, waardoor deze groep niet meer of nauwelijks zonder hulp of begeleiding deel kunnen nemen aan onze sociale maatschappij.

Was het niet zo dat wij het samen zouden doen, was het niet zo dat wij oog zouden moeten hebben voor mensen die hulp nodig hebben?

Was en is het niet zo dat daar waar die hulp niet door familie, vrienden of kennissen geboden kan worden, onze gemeente Emmen voor participatie zal zorgen?

Het door ons gekozen kabinet en waarschijnlijk zullen daarin vele gemeenten volgen het voornemen heeft in de toekomst dagopvang voor deze groep burgers te gaan stoppen.

Ja juist weer dat verhaal over bezuinigen, en weer een stap terug naar de tijden net na de 2e wereld oorlog. Geen enkel sociale regeling omdat er geen voorzieningen voor waren. Familie moesten er zelf maar voor zorgen omdat die toen vaak ook zonder werk zaten en dan thuis wel zelf er voor konden zorgen. Geen enkele kans om hulp te krijgen je was op je zelf aangewezen, en een dergelijk bezwaarlijk gezin waar een dementerende of zwaar gehandicapte thuis hoorde kreeg ook vaak nog eens een stempel op gedrukt. Het verschil met heden en verleden zit hem nu in de enorme rijkdom van ons land en de rijkdom van kennis en grote gespecialiseerde instellingen die er te kust en te keur zijn.

Nu is er een soort oorlog aan de gang om elkaar de vlooien af te vangen, wie is het slimst en wie durft wie aan de kant te zetten, door slimme regels, voorwaarden en wetjes er door te drukken.

Wie durft de hoogste salarissen vast te stellen en wie gaat er aan de haal met een forse bonus, al dat geld en het op een asociale mannier van beleid heeft er aan bijgedragen dat vroegere tijden schijnbaar terug keren. Een beperkte groep nog werkende twee verdieners zelfs nog maar net zich in de benen kunnen houden, maar al die mensen zonder werk en al die mensen met een handicap hebben het na kijken.

Geen betaalde baan meer in de thuiszorg tegen een fatsoenlijk salaris omdat het meeste geld blijft steken bij de directeur en zijn raden van toezicht, zelf kijken wat je kunt was het verhaal van de wethouder.

Zelf je eigen regie in handen nemen, zelf redzaamheid was het sleutelwoord, maar juist niet voor demente en gehandicapte mensen die hebben juist iemand nodig die de regie in handen neemt, die helpt daar waar het niet gaat, daar helpt op het moment dat het mis gaat en geen anderen ingeschakeld kunnen worden.

Geen dagopvang meer voor deze mensen betekend thuis blijven en weg kwijnen, niemand die de krant voor leest, niemand om mee te praten, niemand die even een straatje om gaat met de persoon in de rolstoel.

Weet u wel hoeveel burgers er wekelijks naar uit kijken om opgehaald te worden om naar een dagopvang te gaan, om een dagbesteding te hebben of gewoon de afleiding die daar gegeven wordt?

Vraag mij dan ook af of wij met elkaar nog verder willen afglijden en wij dit allemaal maar gelaten over ons heen laten komen, met de gedachte dat het u zelf niet zal overkomen.

Weet u dan wel wat gezondheid een rijkdom is en weet u dan ook dat het heel snel uw beurt zou kunnen zijn?

Weet u tot slot wel wat eenzaamheid is en wat het betekend voor iemand die ernstig ziek is geworden, jong of oud hoe ingrijpend zijn of haar leven van de ene dag op de andere veranderd.

Laten wij met elkaar er voor zorgen dat veel van deze plannen niet door zullen gaan, denk niet ik kan het toch niet veranderen. Juist u die blijft protesteren zal gehoord worden op den duur.

Blijf actief en deel uw zorgen met anderen.

En voor diegenen die zonder werk zijn komen te zitten omdat ze op een listige  en slimme mannier ontslagen zijn, zou ik willen zeggen;

_ Je kan altijd nog buurt of belbus vrijwilliger worden.

Je daarmee zeker mee werkt aan het ontslag van een betaalde buschauffeurs baan.

  • Je ook nog pepernoten postbode besteller kunt worden, en ja je krijgt er niet alleen pepernoten maar ook nog wat chocolade geld bij.
  • Er is wel een voorwaarde dat je de brieven wel in een brievenbus gaat doen, en niet in een sloot of vuilnisbak bezorgd.
  • De TNT besteller straks ook langs komt om je nieuw gekochte aanwinst in te stellen, de wasmachine aansluit en langs kunt laten komen om de bestelde internet bestellingen te komen brengen. Een regelrechte ongunstige ontwikkeling warbij vele banen zullen verdwijnen. Is dat dan sociale participatie, mee het speelt de werkgever alleen nog maar in de hand, dit zijn TTIP VS toestanden die daar heel normaal zijn, vandaar ook de hoge werkloosheid. 
  • En ja hoor ook aan de kerst is gedacht, kerstballen postbode onder de zelfde voorwaarden, dus aanmelden zou ik zeggen.
  • Kortom waar zeuren wij toch over, er is voor iedereen voldoende werk immers, niemand van de mensen zonder werk behoeft een dag thuis te zitten niets te doen.
  • In ons vrijwilligers land en het land met uitzendbureau,s staat te trappelen om u de baan aan te bieden voor uw leven, echter wel als vrijwilliger of tegen een zeer kleine vergoeding en zonder pepernoten en geen kerst attentie.
  • Er moet immers voldoende budget over blijven voor de directeuren zijn raad van toezicht en zijn schare managers en reken deskundigen, ”als u wilt solliciteren” moet u wel snel zijn omdat juist die in de maand december vaak afwezig zijn en met vakantie gaan, van het budget die juist bestemd was voor de zwakkeren in onze samenleving.
  • Jan Wolters

Emmen , 30 april 2016.

 Wil Nu is het volledig met Jan Wolters eens: "De afbraak van de zorg moet stoppen. Het evenwicht is volledig zoek. Een fatsoenlijke samenleving mag dit niet laten gebeuren. Wil Nu kent oplossingen waarmee dit asociale beleid gestopt kan worden. Met andere keuzes kan onze zorg goedkoper en beter!!"