Steeds meer pgb-rechtszaken tegen gemeenten

01.09.2015

Overgenomen van Zorgvisie.

 

Houders van een persoonsgebonden budget (pgb) en gemeenten staan steeds vaker tegenover elkaar voor de rechter. Belangenvereniging Per Saldo staat budgethouders bijvoorbeeld bij in zaken over ontoereikende tarieven. Directeur Aline Saers van Per Saldo overweegt bovendien een zaak tegen Oegstgeest te starten. ‘Daar korten ze het tarief zonder enige vorm van herindicatie of onderzoek.’

Nu het einde van het overgangsjaar 2015 in zicht komt en gemeenten burgers met een pgb voor 1 oktober een herindicatie moeten geven, gaat er veel mis. 'De meeste zaken waar we nu bij betrokken zijn, gaan over ontoereikende tarieven en te weinig uren zorg', zegt Saers. 'In de wettekst van de nieuwe Wmo staat helder omschreven dat gemeenten budgethouders een 'toereikend tarief' moeten bieden. Hoe hoog dat is, hebben wij en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laten becijferen door het bureau QConsult. De onderzoekers komen op een bedrag uit van net onder de 20 euro. We voeren nu onder andere een zaak tegen een gemeente met een uurtarief van 4,75 euro. Dat lijkt meer op een vrijwilligersvergoeding dan op een pgb.'

 

Deadline

Deze tariefkwesties worden steeds nijpender naarmate de deadline van 2016 dichterbij komt. Saers: 'Het merendeel van de budgethouders krijgen bij deze herindicatieronde een lager tarief. Daarom heb je tijd nodig om de zorgcontracten met je zorgverleners te bespreken. Daar staan gewoon wettelijke termijnen voor. En als je op zoek moet naar een nieuwe zorgverlener, kost dat ook tijd. Om budgethouders de nodige tijd te geven riep staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) - conform advies van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) - gemeenten op om de herindicaties al voor 1 oktober rond te hebben. Gemeenten doen het nu in de media voorkomen alsof die nieuwe deadline hen door de staatssecretaris in de maag is gesplitst. Maar als ze zelf even goed gerekend hadden, konden ze weten dat die herindicaties eerder de deur uit moesten.'

 

Beleidswijziging

Tot verbazing van Per Saldo zijn er ook gemeenten die al tijdens het overgangsjaar 2015 zijn overgegaan tot het vaststellen van standaard lagere tarieven. 'Dat gebeurt in Oegstgeest al vanaf april, terwijl het overgangsrecht nog geldt. Zelfs nadat we Oegstgeest hebben laten weten dat dit niet kan en zelfs nadat het ministerie van VWS de gemeente op haar vingers heeft getikt, houden ze daar vast aan deze werkwijze.  Het is volgens het Oegstgeestse college van B&W aan gemeenten zelf om een standaardtarief uit te vaardigen zonder herindicaties. Wij verwachten dat VWS hier weer op zal reageren. Als dat geen wijziging van beleid oplevert, kunnen we als tweede spoor een rechtsgang tegen deze gemeenten inzetten.' 

 

Structurele problemen

Vooralsnog gaan Per Saldo en de VNG aanstaande donderdag weer om de tafel om op macroniveau over de herindicaties te praten. 'Maar VNG is de koepel en gemeenten bepalen zelf hun beleid. Ik verwacht dan ook dat veel gemeenten de deadline bij lange na niet zullen halen en dat er structurele problemen met te lage tarieven zullen blijven bestaan.'

Persoonsgebonden budget

Dossier met nieuws, opinie en achtergrond over het persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een bedrag waarmee mensen zelf de zorg kunnen regelen. Er zijn nu 2 soorten pgb's. Het pgb-AWBZ is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Het pgb-Wmo is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. In 2015 komen daar nog 2 pgb's bij: het pgb-Jeugdwet en het pgb-Zvw.